Nyheter

Reiten på tynn is

Publiseringsdato: 1. juli, 2005

Skrevet av: Isak Oksvold

Generaldirektør Eivind Reiten bruker miljøargumenter som begrunnelse for at selskapet ønsker å trekke seg ut av hydrogenprosjektet ”Grønn Hydrogen Notodden”. Bellona mener selskapet er på tynn is i sin argumentasjon.

Stortingsrepresentantene fra Telemark ba 2. juni i år om en redegjørelse fra Norsk Hydro om hvorfor selskapet velger å trekke seg ut fra hydrogenprosjektet ”Grønn Hydrogen Notodden”. Stortinget bevilget 5 millioner kroner til prosjektet i 2004, og Hydros utrekning har ført til betydelig bekymring for fremdriften i prosjektet. I et brev til Generaldirektør Eivind Reiten stiller Stortingsrepresentantene fra Telemark seg undrende til hvorfor selskapet, som en av initiativtakerne i oppstarten av prosjektet, nå har snudd.

–> Særdeles svake miljøargumenter
I svaret fra Norsk Hydro forsøker Reiten å bruke miljøargumenter som bakgrunn for at selskapet ønsker å trekke seg ut. Selskapet stiller seg tvilende til prosjektet fordi avfall brukes til å produsere strøm til en elektrolysør som igjen skal produsere hydrogen. Norsk Hydro er bekymret for energieffektiviteten i denne energikjeden, uttaler selskapet. Bellona mener at dersom dette bekymrer Norsk Hydro betyr dette at de er bekymret for hele sin virksomhet innen elektrolyse. Samproduksjon av elektrisitet og varme fra slike avfallsanlegg er nemlig svært god utnyttelse av energi. Det er også miljøriktig.

Positivt miljøregnskap
Bellona har sendt et brev til Norsk Hydro for å forklare hvorfor samproduksjon av elektrisitet er miljømessig positivt:

Hensikten med prosjektet ”Grønn Hydrogen Notodden” er å demonstrere miljøvennlig hydrogenproduksjon. Når man håndterer et forbrenningsanlegg med flere produktstrømmer ut, må ulik miljøbelastning tilskrives de ulike produktene. Planen å bygge et forbrenningsanlegg for avfall med samproduksjon av elektrisitet og varme. Dette anlegget leverer da tre ulike produkter:

 

  • varme
  • elektrisitet
  • destruering av avfall

Bellona mener at for et forbrenningsanlegg er det riktig å allokere miljøbelastning til de ulike produktene på bakgrunn av økonomiske sammenhenger. Dette ettersom hensikten med et kommersielt anlegg tross alt er å tjene penger, og at det derfor er naturlig å fordele miljøbelastning etter de mest verdifulle produktstrømmene. I prosjektbeskrivelsen til Grønn hydrogen Notodden ser vi at inntektene fra et forbrenningsanlegg fordeles omtrent slik (Kilde Notodden Utvikling AS):

 

  • Godtgjørelse for mottak av avfall: ca 2 000 000 kr
  • Varme solgt: ca 1 200 000 kr
  • Elektrisitet solgt: ca 150 000 kr
  • Elektrisitet til hydrogen: ca 150 000 kr
    Totale inntekter: ca 3 500 000 kr

Inntektsbudsjettet viser at hydrogenandelen av verdikjeden vil tilskrives omtrent fire prosent av den totale miljøbelastningen fra et slikt anlegg. Sett ut fra et fokus på miljøvennlig hydrogenproduksjon fra elektrolyse er det derfor overveiende sannsynlig at prosjektet kommer svært godt ut.

Hydro møtte Bellona
I forbindelse med prosjektet Grønn Hydrogen Notodden møtte Norsk Hydro Bellona i forrige uke. Bakgrunnen for møtet var at selskapet følte seg urettferdig behandlet av Bellona i uttalelser til pressen. Hydro mente Bellona gav et feilaktig bilde av saken ved å gi inntrykk av at Hydro hadde fått 5 millioner kroner til prosjektet på Notodden. Bellona bekrefter at Norsk Hydro aldri mottok 5 millioner. Norsk Hydro mottok i underkant av 700 000 kr for sine kostnader i forbindelse med prosjektet. Bellona fastholder imidlertid ved at resultatet av at Norsk Hydro velger å trekke seg ut av prosjektet innebærer at 5 millioner kroner bevilget fra Stortinget i 2004 ikke kommer til nytte.