Dårlig valgflesk fra Thorhild og Torild

ddc67f32cc06c880b806f963f5a1d6dd.jpeg Photo: Foto: Mette Martinsen/Bellona

 

 

Håpet var at regjeringen i etterkant av Hydrogenutvalgets NOU 2004:11 "Hydrogen som fremtidens energibærer", ville følge opp med en stortingsmelding. Bellona gav tidligere i år klart utrykk for dette ovenfor Regjeringen, blant annet gjennom en kronikk i Teknisk Ukeblad. En stortingsmelding om hydrogen ville ført til politisk behandling og således ført til en enighet på Stortinget om en nasjonal hydrogenpolitikk. Regjeringen kommer altså nå med et strategidokument som i denne sammenhengen er verdiløst. Det er tross alt fare for et regjeringsskifte om drøye to uker.

Regjeringen sier i sitt strategidokument:

Olje- og Energidepartementet og Samferdselsdepartementet har valgt å følge opp Hydrogenutvalgets utredning i form av et strategidokument som forankrer den videre satsingen på hydrogen som energibærer innenfor transport og stasjonær energiforsyning. Strategien er i hovedsak knyttet til utformingen av en nasjonal plattform som skal koordinere dagens satsing på hydrogenområdet.

Gjør ikke jobben sin
Strategien inneholder mange gode momenter og idéer, slik som opprettelsen av en nasjonal hydrogenplattform. Hydrogenplattformen skal samordne dagens støtteordninger på hydrogenområdet. I tillegg ønsker regjeringen å utforme sikkerhetskriterier, standarder og regelverk, samt sertifisering og godkjenning knyttet til hydrogen. Det skal opprettes et strategisk råd som skal være rådgivende i forhold til de aktiviteter som ligger innenfor strategien.

Dette er meget positiv lesning fra regjeringen og det er tydelig at forvaltningen har gjort et godt stykke arbeid. Den politiske ledelsen i regjeringen har derimot feilet totalt i sin tilnærming for å etablere en nasjonal hydrogenpolitikk. Thorild og Torild har ikke gjort jobben sin.

Tåkelegging og dårlig valgflesk
På dagens pressekonferanse ble det ikke skissert noen større ambisjoner om å bevilge midler til hydrogen de nærmeste årene. Det ble derimot gitt inntrykk av at regjeringen kom med noe nytt og viktig. Å presentere et strategidokument med en såpass svak politisk forankring må derfor sees på som tåkelegging av den mangelfulle oppfølgingen av hydrogenutvalgets utredning, og fremstår som dårlig valgflesk rett før valget.