Nyheter

– Gode råd fra Danmark

Håvard Lundberg er energi- og klimarådgiver i Bellona.
Foto: Jo Straube

Publiseringsdato: 28. september, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

En ny rapport viser hvordan Danmark kan bli uavhengig av fossile brensler og samtidig redusere sine klimagassutslipp med 80-95 prosent i 2050. – Flere av anbefalingene i rapporten er overførbare til Norge, sier Håvard Lundberg i Bellona.

Den danske Klimakommissionen har i over to år arbeidet med utredningen som viser hvordan omstillingen til et fossilfritt samfunn kan gå for seg i Danmark. I dag kl. 10 ble rapporten presentert.

– Rapporten viser at det er realistisk og ikke spesielt dyrt for Danmark å bli fossilfritt i 2050, samtidig som de danske utslippene reduseres med 80-95 prosent fra 1990-nivå, sier Håvard Lundberg, energi- og klimarådgiver i Bellona.

Konkrete anbefalinger

Kommisjonen legger frem 40 anbefalinger for å rette Danmark inn på et fossilfri fremtid. Flere peker på at det er nødvendig at energisystemet henger sammen og sees i helhet for å nå målet i 2050.
Noen av anbefalingene er at virkemidlene regelmessig evalueres og utvikles for kommende fem til tiårsperioder og at staten fastlegger langsiktige rammebetingelser som forventede avgifter.  En av anbefalingene er at det kommer en beskjed om en gradvis økning av ulike avgifter frem mot et bestemt nivå.

– Norge mangler i dag en helhetlig energi- og klimapolitikk, og et langsiktig avgiftssystem som legger til rette for de investeringene som et nullutslippsamfunn fordrer. For å ta tak i disse problemene bør norske myndigheter følge råd fra de danske ekspertene, sier Lundberg.

– Flere av anbefalingene som er kommet i dag er gode forslag, som også er overførbare til Norge. Vi må se alle mål i sammenheng, for eksempel om energieffektivisering og produksjon av fornybar energi, og utvikle virkemidler som gir utslippsreduksjoner, legger han til.

Fleksibelt energisystem

Et intellegent energisystem kombinert med offshore vindkraft og biomasse blir ryggraden i Danmarks fremtidige fossilfrie energisystem. Andelen strøm i energiforbruket kommer til å øke til mellom 40 til 70 prosent i 2050, hvor vindkraft kommer til å stå for en stor del av produksjonen. Blant annet foreslås det å bygge 200 MW, eller 40-70 havvindmøller hvert år, i perioden 2015-2025. I tillegg kommer varmepumper og elektrifisering av transportsektoren til å stå sentralt i det nye energisystemet.

– Denne rapporten viser at det er mulig å basere fremtidens samfunn på fornybar energi som vil gi oss store utslippsreduksjoner. Men det krever politisk vilje og bruk av ny teknologi, og det krever at vi kommer i gang nå, sier Lundberg.

Ifølge rapporten er det mulig å omstille hele kraft- og varmesektoren til å bruke fornybar energi allerede i 2030, men omstillingen transportsektoren krever lengre tid. Rapporten peker også på behovet og fordelene av å knytte det nordiske kraftmarkedet sterkere sammen i form av større overføringskapasitet mellom landene.

Økte priser

I følge kommisjonen er forskjellen på å omstille samfunnet til å basere seg på fornybar energi og det å ikke gjøre noe på om lag 0,5 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). Det skyldes i følge rapporten at investeringene vil foregå over lang tid og at den økte globale etterspørselen etter energi vil gjøre alternativene til fornybar energi dyrere. I dag utgjør fossile brensler 80 prosent av Danmarks energiforbruk, og prognoser indikerer at oljeprisen kan komme helt opp i 210 dollar fatet i 2035.

Du finner den danske rapporten her.

Kontaktpersoner for pressen:
Håvard Lundberg, energi- og klimarådgiver i Bellona: 95793255, havard@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, informasjonsrådgiver i Bellona: 48103464, andreas@bellona.no