Nyheter

Krever varig petroleumsfrie områder

Publiseringsdato: 29. september, 2010

Bellona, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom leverte i dag en felles høringsuttalelse til forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Hovedkonklusjonen er: La olje- og gassressursene ligge!

Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal revideres, og legges fram for Stortinget til behandling i 2011. Bellona, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har levert en felles høringsuttalelse, og dette er de viktigste punktene i uttalelsen:

Varig petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Økt kunnskap om naturverdiene utenfor de sårbare og verdifulle havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja gir grunnlag for å opprette de første varig petroleumsfrie områdene på norsk sokkel.

På den smale sokkelen finner vi blant annet torskens viktigste gyteområde, hekkeområder for sjøfugl og leveområder til spermasetthvalen. En oljeulykke i området kan få store konsekvenser for naturen og næringslivet i regionen.

Oljeselskaper og norske myndigheter bidrar til økt risiko på norsk sokkel

Deepwater Horizon kunne ha funnet sted på norsk sokkel. Kunnskapsgrunnlaget tar ikke nok hensyn til ny og viktig informasjon som avdekker en ukultur i forhold til sikkerhet og vedlikehold på norsk sokkel.Norske myndigheter må innføre flere kontroller og sterkere sanksjoner.

Feil i faktagrunnlaget

I det faglige grunnlaget som omhandler en potensiell oljeulykke i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, er det flere feil og mangler i kunnskapsgrunnlaget. Det forventede estimatet for hvor store deler av en årsklasse fisk som kan dø som følge av et oljesøl er altfor usikkert til å kunne brukes.

Manglende hensyn til havstrømmer langs kysten gjør at beregnet dødelighet for sjøfugl i tilfelle et oljesøl blir for lav. Konklusjonen om at en oljeulykke får større konsekvenser utenfor Lofoten enn utenfor Vesterålen er basert på to eksempler på hendelser, og kan derfor ikke brukes til å trekke en slik konklusjon.

I tillegg er plasseringen av uhellsscenarioet utenfor Vesterålen lagt til et sted der Oljedirektoratet ikke regner med at det er petroleumsressurser. De antatte petroleumsressursene ligger svært nært land. Det betyr at dersom man hadde plassert utslippspunktet der oljen faktisk befinner seg utenfor Vesterålen, ville sannsynligvis de skisserte konsekvensene av et oljesøl blitt langt større. Innvendingene støttes opp om av statens egne miljøfaglige etater.

Klimaet tåler ikke mer olje

Forvaltningsplanen må ta hensyn til at fortsatt eksport av norsk olje og gass på lang sikt er i strid med målsetningen om å stanse farlige klimaendringer. Dette er ikke forenlig med åpning av nye havområder for oljeboring.

Ønsker du å lese høringsuttalelsen i sin helhet, klikk deg inn på vedlegget som følger denne saken.

I tillegg kan du se oljedriftscenariene som Meteorologisk Institutt har utarbeidet på oppdrag fra Bellona. Disse viser hvordan et simulert oljeutslipp vil vandre fra utslippspunkt og inn mot kysten over en tidsperiode på 87 døgn. Det er utarbeidet scenarier for hhv. Nordland V, Nordland VII og Vesterålen.