Nyheter

Åtte tapte klimaår med de rødgrønne

Publiseringsdato: 8. oktober, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– I sitt siste statsbudsjett viser regjeringen forakt for Stortingets klimaforlik. Først har de somlet i fire år med klimameldingen, så viser de seg ute av stand til å levere konkrete virkemidler som kan oppfylle målene. De rødgrønne har kastet bort åtte avgjørende år for klimaet, sier Frederic Hauge.

– Det er umulig å se for seg at klimaforlikets kuttmål skal nås med dette svake statsbudsjettet. Verden er på full vei mot klimakrise, og de rike landene må kutte sine utslipp med 80 prosent innen 2050.

– På noen få punkter tar regjeringen nå noen museskritt i riktig retning, men for det meste står de rødgrønne på stedet hvil og gjør ingenting. De rødgrønnes klimapolitikk lider under akutt mangel på konkretisering, sier Frederic Hauge.

I februar overleverte Bellona sine innspill til statsbudsjettet som i dag ble lagt fram. Hele dokumentet med innspillene kan lastes ned ved å klikke i margen til høyre.

Regjeringen inngikk i Klimaforliket en avtale om 30 prosent kutt, hvorav 2/3 skal ta nasjonalt. Hvordan det skal gjøres, har de imidlertid ikke greid å vise.

Arrogant og uredelig

Ifølge vårens klimaforlik skal norske klimagassutslipp i 2020 være på 47,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Men ifølge prognosene som legges fram i nasjonalbudsjettet i dag, vil de være på 56,9 millioner tonn.

– Nasjonalbudsjettet er dokumentet som Stortinget formelt skal forholde seg til. Bellona finner det oppsiktsvekkende at regjeringen ikke har tatt seg bryet med å oppdatere utslippsprognosene, slik at offentligheten kunne få oversikt over hvordan statsbudsjettet påvirker Norges klimagassutslipp. Dette er arrogant og uredelig, sier Hauge.

I prognosene for klimagassutslipp i 2020 i nasjonalbudsjettet er det kun gjort endringer i utslippsprognosene som følge av endrede utslipp fra petroleumssektoren og avfallssektoren. Klimaforliket og foreslåtte virkemidler for å nå dette målet er ikke reflektert.

Det umuliggjør en vurdering av hvorvidt  virkemidlene regjeringen foreslår er tilstrekkelig for å nå klimaforliket.

Krever innsats mot oljeindustriens utslipp

Et av de mest alvorlige manglene i statsbudsjettet er at regjeringen burde gjort langt mer for å redusere utslippene fra petroleumssektoren og satset mer på innovasjon og forskning.

– I stedet spiser det høye investeringstempoet på norsk sokkel opp andre klimatiltak, som folk flest jobber hardt hver dag for å få til gjennom strømsparing i hjemmene sine.

For lite til Transnova

Bellona mener også at det statlige organet Transnova, som skal sørge for en mer klimavennlig transportsektor, burde fått langt mer penger.

– Elbilsalget har begynt å ta av, og det begynner å bli vanskelig å få ladet elbilen sin. Da er det skuffende at Transnova blir stående uten en reell økning i budsjettet.

– Transportsektoren som helhet står overfor enorme utfordringer med økt transportbehov. Da blir Transnovas arbeid for pilotprosjekter for utslippsreduksjon avgjørende. Dette er prosjekter som kan ta oss hele veien til målet om nullutslippssamfunnet, sier Hauge.

–  Disse 8 årene har vært de avgjørende årene for å stake ut veien mot nullutslippssamfunnet. – 2 gradersmålet etc etc. Regjeringen har feilet. Inngått et forlik om 30pst kutt, hvorav 2/3 nasjonalt, men har ikke greid å vise hvordan vi skal gjøre det.

Kontaktpersoner for pressen:

–  Janne Stene, leder for Bellonas klima- og energiarbeid: 95475122, janne@bellona.no

Kommunikasjonssjef Magnus Borgen: 97728476, magnus@bellona.no