Nyheter

Pressemelding om revidert nasjonalbudsjett 2014: -Et budsjett preget av selvmotsigelser

Publiseringsdato: 14. mai, 2014

-Regjeringen viser med dette budsjettet at de er en vandrende selvmotsigelse på en rekke miljø- og klimaområder, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Etter en grundig gjennomgang av regjeringens foreslåtte reviderte budsjett har Bellona ingen tro på at regjeringen er i nærheten av å oppfylle Norges klimaforpliktelser.

-Regjeringen viser med dette budsjettet at de er en vandrende selvmotsigelse på en rekke miljø- og klimaområder, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Etter en grundig gjennomgang av regjeringens foreslåtte reviderte budsjett har Bellona ingen tro på at regjeringen er i nærheten av å oppfylle Norges klimaforpliktelser.

-Det er fint å styrke klimafondet, men uten en mer helhetlig tiltakspakke er det bare sludder at mer penger til klimafondet bidrar til en overoppfyllelse av Stortingets klimaforlik slik regjeringen hevder, sier Hauge.

Bellonas fagavdeling har nedenfor sett nærmere på regjeringens virkemidler knyttet til:

Fornybar energi

Subsidiering av petroleumssektoren

Offentlige innkjøpsordninger

Elbil

Karbonfangst- og lagring (CCS).

 

-Fornybarsatsingen må ikke utredes i hjel

Når det gjelder regjeringens foreslåtte økonomiske virkemidler knyttet til en ambisiøs satsing på å overoppfylle klimaforliket er Bellona opptatt av at regjeringens fremste oppgave er å få i gang handling.

-Mulige tiltak for å overoppfylle klimaforliket trenger ikke å utredes i hjel. Mange gode tiltak foreligger og det er derfor handling som gjelder nå, sier Janne Stene, leder for Bellonas nasjonale energi- og klimaarbeid.

Hun frykter at regjeringens grønne skattekommisjon blir brukt som påskudd for manglende fortgang for å få på plass nødvendige virkemidler.

-Den grønne skattekommisjonen må ikke brukes som bremsekloss for å få på plass like rammebetingelser for utbyggere og investorer innen fornybar energi i Norge og Sverige.  Regjeringen trenger ikke en kommisjon for å få på plass like avskrivningsregler. Det er bare å oversette og implementere regelverket de har i Sverige knyttet til dette, sier Janne Stene.

-Fortsetter subsidieringen av norsk petroleumssektor

En annen grov selvmotsigelse i regjeringens reviderte budsjett er den økonomiske hjelpen til petroleumssektoren i form av subsidieringer.

-Subsidieringen av olje og gass er ikke forenlig med klimaminister Tine Sundtofts løfter om en helhetlig og offensiv klimakamp her i landet, sier Bellonas EØS-rådgiver Sirin Engen.

Bellona mener det er spesielt betenkelig at regjeringen ønsker å videreføre den geografisk avgrensede særregelen i petroleumsskatteloven. Dette vil i så fall kreve at ordningen notifiseres og blir godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny periode.

-Det er trist at regjeringen i sitt reviderte budsjett fortsetter forfordelingen av petroleumssektoren framfor landbasert industri. Bellona vet om en rekke gode industriprosjekter i Nord-Troms og Finnmark som fortjener distriktsstøtte fremfor å dytte penger inn i tapsprosjekter i petroleumsnæringen som eksempelvis Snøhvit, sier Engen.

ESAs nye statsstøtteregler gjør at det er usikkert om ordningen i petroleumsskatteloven vil bli godkjent av ESA for en ny periode, fra og med 1. juli 2014.

-Bryter med Sundvolden-erklæringen om offentlige innkjøp

-Regjeringen oppfører seg som en vandrende selvmotsigelse når det gjelder å ta miljø- og klimahensyn knyttet til offentlige innkjøp. Regjeringens medlemmer burde stilt med svarte sørgebind når de nå stripper Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for sterkt nødvendig miljøkompetanse, sier Bellonas rådgiver på bygg og energieffektivisering, Guro Nereng.

I Sundvolden-erklæringen står det at regjeringen skal «sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger.»

-Nye løsninger og ny teknologi kommer ved at noen etterspør det. Ved at det offentlige stiller krav til for eksempel nye bygg, vil man kunne drive en hel bransje fremover i en miljø- og klimavennlig retning, sier Nereng.

– Vi i Bellona må nå sammen med Krf og Venstre spørre oss selv hvordan regjeringen har tenkt å sørge for at offentlig sektor bruker sine årlige 400 milliarder til å etterspørre og drive fram de nye løsningene som trengs i miljø- og klimakampen. 400 milliarder utgjør hele 18 prosent av BNP. 150 av disse milliardene benyttes på bygg. Det sier seg selv at det ligger en enorm mulighet for påvirkning i disse beløpene, sier Nereng.

-Fortsetter som foregangsland på elbil

Bellona ser med glede på at det er stø kurs når det gjelder elbilfordeler og at prinsippet om at forurenser betaler skal fortsette å ligge til grunn.

-Gjennom dette fortsetter Norge å være et foregangsland i teknologiomleggingen på veien mot nullutslippssamfunnet. Regjeringen konstaterer at den sterke nedgangen i CO2-utslipp fra nye personbiler skyldes først og fremst en kraftig økning i salg av elbiler, som har videre bidratt til bedre miljø i byene og mindre lokale utslipp.  Det er gledelig at det fortsatt er bred politisk enighet om at avgiftsfordelene for elbiler ikke skal fjernes, sier Bellonas transportrådgiver, Martin Hviid Nielsen.

-Elendig fremdrift knyttet til karbonfangst og -lagring

Bellona reagerer sterkt på svake signaler knyttet til fremdrift for karbonfangst og –lagring (CCS) her i landet.

-Olje- og energiminister Tord Lien har ved en rekke anledninger gitt uttrykk for veien fremover for norsk CCS i revidert statsbudsjett. Det er derfor svært skuffende at vi i stedet får en visjonsløs beskrivelse av dagens situasjon og håpløse kutt i driftsbudsjettet til testsenteret på Mongstad, sier Jonas Helseth, leder for Bellonas CCS-arbeid.

-Etter de siste rapportene fra FNs klimapanel IPCC, som slår fast betydningen av raskest mulig utrulling av storskala CCS, hadde vi forventet at Lien kom med klarere forpliktelser. Signalene fra Olje- og energidepartementet gir ingen grunn til optimisme, sier Helseth.

For mer bakgrunn og informasjon:

Kommunikasjonssjef Magnus Borgen: 97728476