Nyheter

Brev til Statsminister Kjell Magne Bondevik: Åpenhet om brukt atombrensel i Norge

Publiseringsdato: 15. september, 1998

Skrevet av: Frederic Hauge


Statsminister Kjell Magne Bondevik
Postboks 8001 Dep
0030 Oslo

Oslo, 15.09.1998

Åpenhet om brukt atombrensel i Norge

Vi viser til tidligere korrespondanse med Sosial- og Helsedepartementet og Olje- og Energidepartementet vedrørende åpenhet ved virksomheten til Halden-reaktoren. Vi har i lengre tid hatt en lang korrespondanse gående med ovennevte departementer om mer åpenhet om atomvirksomheten i Norge, da spesielt ved Halden-reaktoren og lagring av brukt atom-brensel.

Dessverre har disse anstrengelse gitt få konkrete resultater. Dette til tross for at Helseminister Dagfinn Høybråten lovet "så stor åpenhet som mulig" vedrørende disse spørsmål i sin redegjørelse for Stortinget 5. Mai 1998. Så langt har ingen relevant informasjon om atombrensel blitt offentlig tilgjengelig.

All informasjon om lagring av atombrensel i Norge er per dags dato hemmeligholdt. Dette gjør at Norge ikke kan sies å være et foregangsland når det gjelder offentlig tilgjengelig informasjon om lagring av atombrensel. Land som vi ønsker å sammenligne oss med, som for eksempel Sverige og USA utviser en langt større åpenhet om slik informasjon.

Vi ber med dette Statsministeren om at offentligheten snarest gies relevant informasjon om lagring av brukt atombrensel i Norge En slik åpenhet vil danne grunnlaget for en åpen og demokratisk debatt om endelige løsning på lagringsproblemet med atombrensel i Norge.

Dersom det ikke snarest, og innen 23. september blir offentlig hvor det norske lageret for høyaktivt radioaktivt avfall er, og full åpenhet rundt forholdene m.h.t. lokalisering, lagringsforhold, mengde radioaktivitet, samt fremtidige planer, vil Bellona på eget initiativ offentliggjøre hva vi vet. Dette på tross av at vi dermed bevist velger å bryte Sosial- og helsedepartementets tolkninger av loven om statshemmeligheter.

Dersom Regjeringen mener å ha særdeles gode grunner for at Bellona ikke skal gå ut med den informasjon vi har fått kjennskap til vedrørende disse forhold ber vi om å bli informert om dette innen nevnte tidsfrist.

Med vennlig hilsen

Frederic Hauge
Daglig leder