Nyheter

Uforsvarlig å inspisere atomlager

Bellona har til nå blitt nektet adgang til lagrene for brukt atombrensel på Kjeller. Dette bildet er fra lagret for brukt atombrensel i Halden, som Bellona inspiserte våren 1999.
Foto: Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 14. desember, 1999

Skrevet av: Nils Bøhmer

Stråledosene i det ene lageret for brukt atombrensel på Kjeller er så høye at Statens Strålevern ikke finner det forsvarlig å inspisere lageret. Bellona har tidligere blitt nektet å inspisere disse lagrene.

Statens strålevern:

Ved Institutt for Energitekniks (IFE) anlegg på Kjeller lagres det totalt 7,4 tonn brukt atombrensel ved til samen fire ulike lagre. Det ene lageret inneholder 1170 kg brukt brensel oppløst i salpetersyre. I det samme lagret er det også noen tønner som har en doserate på 50 mSv/t på overflaten av tønnene. Denne doseraten tilsvarer det en arbeider maksimalt kan utsettes for i løpet av et år, og setter derfor begrensinger for hvor lenge personell kan oppholde seg i rommet.

På grunn av de høye doseraten har Statens strålevern «ikke funnet det strålehygienisk berettiget å foreta en grundig inspeksjon av rommet.» (brev fra Statens strålevern 14. september 1999 til Natur og Ungdom). Det er ikke kjent når dette lageret sist ble inspisert.

Feil i sikkerhetsrapport
I det samme brevet opplyses det også at det i sikkerhetsrapportene for IFE’s anlegg på Kjeller forekommer feil. I sikkerhetsrapportene er det opplyst at disse tønnene inneholder innstøpt bresel, noe som ved nærmere har vist seg ikke å være tilfelle. Det er ikke opplyst hva slags type avfall tønne inneholder, men sannsynligvis er det innstøpt avfall fra reprosesseringsanlegget som var i drift på Kjeller på 50- og 60-tallet.

Bellona nektet adgang
Miljøstiftelsen Bellona har bedt IFE om å få inspisere lagrene for brukt atombrensel ved instituttets anlegg på Kjeller. Anmodningen ble avslått. Det samme ble Bellonas anke til departementet. Sosial- og Helsedepartementet begrunner avslaget med at den fysiske sikringen ved lageret var for dårlig.

Ingen planer
Det foreligger ingen planer for hvordan det høyaktive avfallet, inkludert det brukte atombrenselet, skal langtidslagres eller deponeres. I fjor høst åpnet deponiet for lavt og mellomaktivt avfall i Himdalen. Dette deponiet løser problemene for o,5 prosent av det norske radioaktive avfallet. Befolkningen på Kjeller frykter at mangelen på konkrete planer for det høyaktive avfallet vil medføre at dette forblir i de usikre lagrene på Kjeller i flere ti-år fremover.