Nyheter

300.000 kroner i bot til IFE

Sedimentene i Nitelva er radioaktivt forurenset på grunn av utslipp fra Institutt for Energiteknikk. Bellona skiltet området, som deler av året ligger tørrlagt. IFE er nå dømt til en bot på 300.000 kroner for å ha unnlatt å rapportere at det radioaktivt forurensede området tidvis ligger tørrlagt. <P> Foto: Thomas Nilsen/Bellona

Publiseringsdato: 14. mars, 2000

Skrevet av: Thomas Nilsen

På bakgrunn av en anmeldelse fra Miljøstiftelsen Bellona har Økokrim gitt Institutt for Energiteknikk (IFE) et forelegg på 300.000 kroner for overtredelse av utslippstillatelsen for flytende radioaktivt avfall til Nitelva.

Bellona anmeldte Institutt for Energiteknikk til politiet 25. oktober i fjor etter at det ble kjent at utslippspunktet for flytende radioaktivt avfall fra instituttets anlegg på Kjeller til Nitelva ligger tørrlagt i perioder. Dette bryter med forutsetningene i utslippstillatelsen gitt av Statens Strålevern. IFE unnlot i tillegg å informere Strålevernet om forholdet da dette ble kjent.

Det er bevist at IFE i perioden fra 1997 og frem til 7. Oktober 1999 unnlot å rapportere til Statens strålevern at utslippspunktet i Nitelva ved Nybrua for ledning med lavradioaktivt vann fra IFE på grunn av lav vannstand i elven ikke var dekket av vann i deler av året. Dette til tross for at det i utslippstillatelsen var fastlagt plikt til å rapportere blant annet endringer i forutsetningene for beregning av utslippsgrensene. Ansatte ved IFE var klar over dette, men unnlot å melde fra.

Når utslippspunktet ved Nybrua på Lillestrøm med omliggende radioaktivt forurensede sedimenter ble tørrlagt medførte det en fare for at lavradioaktivt materiale kan ha blitt eksponert for miljøet i en større utstrekning enn det som var forutsetningen for de utslippsgrenser som var fastlagt i utslippstillatelsen for lavradioaktivt vann fra IFE’s virksomhet.

I sin avgjørelse skriver Førstestatsadvokat Jørn Holme i Økokrim at anmeldelsen fra Bellona har vært etterforsket ved Romerike politidistrikt, men er avgjort av Økokrim grunnet sakens prinsipielle karakter. I tillegg har Statens strålevern avgitt uttalelse i saken.

«Bellona er fornøyd med avgjørelsen. Dette viser at Økokrim tar slike forhold alvorlig. Forhåpentligvis vil også IFE ta avgjørelsen alvorlig og endre sine rutiner,» sier juridisk rådgiver i Bellona Jon Gauslaa.

Administrerende Direktør ved IFE, Kjell Bendiksen, sier i en kommentar til NRK-Østlandssendingen tirsdag ettermiddag at IFE er uenige i Økokrim sin tolkning av utslippstilatelsen og at instituttet derfor vurderer å anke boten.

IFE ble tidligere i år pålagt av Statens strålevern og fjerne de radioaktivt forurensede sedimentene ved utslippspunktet i Nitelva. Det er forventet at dette arbeidet vil starte i løpet av få uker. De radioaktivt forurensede sedimentene vil bli gravd opp, lagt i tønner og fraktet til det nasjonale deponiet for lav- og mellomaktivt avfall i Himdalen i Akershus.

Innen 1. april vil også Statens strålevern ta stilling til hvorvidt IFE skal få fornyet utslippstilatelse for flytende radioaktivt avfall til Nitelva. For tiden har IFE en midlertidig utslippstilatelse. Bellona har anket denne tiltalsen, og bedt om at utslippene stanses helt.