Nyheter

Pressemelding fra Økokrim

Publiseringsdato: 14. mars, 2000

 

14/03-2000

Pressemelding fra Økokrim

Pressemelding

14. mars 2000.
Emne: FORELEGG TIL INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK (IFE) PÅ KJELLER

Økokrim har i dag gitt et forelegg til Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller på 300.000 kroner for overtredelse av vilkår i Statens stråleverns utslippstillatelse, gitt med hjemmel i røntgenstråleloven.

Forholdet knytter seg til at IFE i tiden fra 1997 og frem til 7. Oktober 1999 i Skedsmo unnlot å rapportere til Statens strålevern at utslippspunktet i Nitelva ved Nybrua for ledning med radioaktivt vann fra IFE på grunn av lav vannstand i elven ikke var dekket av vann i deler av året, til tross for at det i utslippstillatelsen var fastlagt plikt til å rapportere bl. a. endringer i forutsetningene for beregning av utslippsgrensene og at ansatte i IFE var kjent med forholdet. Når utslippspunktet med omliggende radioaktivt kontaminerte sedimenter ble tørrlagt medførte det en fare for at lavradioaktivt materiale kan ha blitt eksponert for miljøet i en større utstrekning enn det som var forutsetning for de utslippsgrenser som var fastsatt i utslippstillatelsen for lavradioaktivt vann fra virksomheten.

Forholdet ble anmeldt av Bellona. Andre forhold som Bellona har anmeldt i tilknytning til driften av anlegget på Kjeller er henlagt som intet straffbart forhold.

Saken har vært etterforsket av Romerike politidistrikt, men er avgjort av Økokrim grunnet sakens prinsipielle karakter. Statens strålevern har avgitt uttalelse i saken.

Utslippene fra IFE har ikke vært større enn det som følger av utslippstillatelsen og etterforskningen har heller ikke påvist at overtredelsen har medført at befolkningen i området ved utslippspunktet har blitt utsatt for økt helsefare.

Oslo, den 14.3.00

Jørn Holme
Førstestatsadvokat