Nyheter

Halden-reaktoren fortsatt nedstengt etter uhell

Atomreaktoren i Halden ligger inne i fjellet bare få hundre meter fra Halden sentrum.
Photo: Bellona

Publiseringsdato: 9. mars, 2001

Skrevet av: Thomas Nilsen

Halden-reaktoren er fortsatt nedstengt etter et uhell med et brenselselement 28. januar. Strålingsnivået i reaktorhallen var så høyt at opphold i reaktorhallen ble begrenset.

Søndag 28. januar ble Halden-reaktoren nedstengt etter et en fatal feil med et testelement i reaktorkjernen. Det ble målt forhøyede nivåer av radioaktivitet i reaktorhallen. I lang tid etter var det begrensninger på tiden operatørene kunne oppholde seg i reaktorhallen, som ligger inne i fjellet få hundre meter fra Halden sentrum.

Institutt for Energiteknikk (IFE), som er operatør for reaktoren, ventet til påfølgende mandag 29. januar før de valgte å informere Statens Strålevern om uhellet. Da Statens Strålevern besøkte Halden-reaktoren 5. februar, over en uke etter uhellet, var strålingsnivået fortsatt så høyt at arbeidet med å ta ut det ødelagte brenselsementet av reaktoren ikke var startet.

— Strålingsnivået sentralt i reaktorhallen var omkring 3 milliSv/h og det falt jevnt de første ukene med en halveringstid på ca. 4 dager. Strålingsnivået sentralt i reaktorhallen er nå omkring 30 mikroSv/h, sier Evelyn Foshaug, leder for strålevernavdelingen ved Halden-reaktoren til Bellona fredag ettermiddag.

Et strålingsnivå på 3 milliSv/h vil gi en person samme dose som en vanlig person normal får i løpet av et helt år. Dagens nivå i reaktorhallen på 30 mikroSv/h er litt høyere enn normalt bakgrunnsnivå. Det er ikke opplyst hvilke doser arbeiderne ved Halden-reaktoren, som har vært inne i reaktorhallen kort tid etter uhellet, har fått.

Statens Strålevern besøkte Halden-reaktoren igjen 9. februar og ble da informert av IFE om hvordan de planla å vaske ut radioaktiviteten fra det kontaminerte området ved reaktortanken. Det er ikke rapportert om utslipp av radioaktivitet utenfor første kjølekrets i reaktoren. Arbeidet med å ta ut det ødelagte elementet er fortsatt ikke fullført. Derfor er reaktoren heller ikke startet opp igjen.

— Planlagt oppstart [av reaktoren] er i månedskiftet mars/april, opplyser Evelyn Foshaug.

IFE har ikke opplyst til Bellona hva som var årsaken til uhellet med brenselselementet, men Foshaug bekrefter overfor Bellona at testelementet besto av ferskt urandioxydbrensel. I følge Foshaug hadde dette testelementet stått i reaktoren i ca. en uke da uhellet skjedde.

Uhellet skjedde etter at en test for gjennomføring av en planlagt 3-årig trykktest av primærkretsen ble startet. Reaktoren ble igangsatt lørdag 27. januar og effekten økte trinnvist i løpet av det påfølgende døgnet til 17,6 MW. Søndag kveld viste flere monitorer indikasjon på brenselsfeil og reaktoren ble stengt ned.

I tillegg til testing av urandioxydbrensel utfører Halden-reaktoren uttesting av meget omstridt MOX-brensel. MOX-brensel består av en blanding av uran og plutonium. IFE har valgt å holde det meste av informasjonen knyttet til uttesting av MOX-brensel hemmelig for omverden.

I uken fra 15. til 21. januar gjennomførte Det Norske Veritas (DNV) en inspeksjon av reaktortanken med blant annet ultralyd uten at noen feil ble oppdaget. DNV kontrollerte samtidig både første og andre kjølekrets for eventuelle lekkasjer uten at slike ble oppdaget.

Førstkommende mandag, 12. mars, starter en lenge planlagt konferanse på Lillehammer, arrangert av deltakerne i Halden-programmene. Et av temaene ved konferansen er nettopp hvordan ødelagt atombrensel oppfører seg. Representanter fra IFE vil dermed trolig ha helt ferske erfaringer å dele med den internasjonale atomindustrien. Et annet tema på konferansen er forskning og utvikling av MOX-brensel.

For ytterligere informasjon om uhellet i Halden:
Viktor A Wikstrøm jr., Informasjonssjef ved IFE
Mobil: 91 57 59 49
Kontor: 63 80 60 00