Nyheter

Lekkasje fra atomrør i Nitelva

Sedimentene i Nitelva er radioaktivt forurenset på grunn av utslipp fra Institutt for Energiteknikk. Bellona skiltet området, som deler av året ligger tørrlagt. IFE er nå dømt til en bot på 300.000 kroner for å ha unnlatt å rapportere at det radioaktivt forurensede området tidvis ligger tørrlagt. <P> Foto: Thomas Nilsen/Bellona

Publiseringsdato: 16. mars, 2001

Skrevet av: Thomas Nilsen

Under arbeid med å grave opp det gamle utslippsrøret fra Institutt for Energiteknikk (IFE) i Nitelva er det oppdaget lekkasje av radioaktivitet, ti ganger høyere enn tillatt nivå.

Arbeidet med å grave opp den gamle utslippsledningen for flytende radioaktivt avfall i Nitelva startet for to uker siden. Den 900 meter lange ledningen går fra Nebbursvollen til Nybrua. Tirsdag denne uken ble det oppdaget at radioaktivitet hadde lekket ut fra den gamle rørledningen, skriver Romerikets Blad.

Utslippene ble oppdaget fordi IFE er pålagt å utføre målinger langs rørledningen som graves opp. Strålevernleder Steinar Backe opplyser til Romerikets Blad at det er målt rundt 100 Bq pr. gram av sedimentene rundt lekkasjepunktet. IFE har allerede startet arbeidet med å grave opp den radioaktivt forurensede massen. Denne blir så kjørt opp til IFE sitt atomanlegg på Kjeller.

Ti ganger høyere enn tillatt nivå
Tiltaksgrensen for radioaktivt elveslam er satt til 10 Bq pr. gram. De foreløpige analysene fra slammet rundt det gamle atomrøret viser altså nivåer ti ganger høyere enn dette. Det radioaktive slammet som nå graves opp må behandles og lagres som radioaktivt avfall. Hvorvidt det vil bli deponert ved det nasjonale deponiet for lav- og mellomaktivt avfall i Himdalen er enda ikke avgjort.

I april i fjor gravde IFE opp sterkt radioaktivt forurenset slam i området rundt utslippspunktet for rørledningen ved Nybrua i Lillestrøm. Omkring 150 kubikkmeter med blant annet plutoniumskontaminert slam ble da forsvarlig pakket i tønner etter krav fra Statens Strålevern. Området rundt utslippspunktet var tørrlagt i de delene av året når vannstanden i Nitelva var lav. Dette oppryddingsarbeidet kostet IFE minst 2 millioner kroner. Hvor mye arbeidet med å grave opp og sikre slammet som nå er oppdaget lengre opp i elva er foreløpig ikke klart.

Stedet hvor lekkasjen og de radioaktivt forurensede sedimentene ligger er 50 til 75 meter ut fra flomvollen langs østbredden av Nitelva. Flomvollen skiller elva fra det nærmeste boligområdet som ligger bare få titalls meter fra stedet hvor de radioaktive sedimentene tas på land. Området er ikke avstengt eller merket for radioaktiv forurensning.

Rør fra 1967
Fram til 1964 gikk utslippene av radioaktivt vann fra IFE direkte ut i et komunalt kloakkrør som rant ut i Sogna på nedsiden av Kjeller flyplass. Utslippsrøret som går ut i Nitelva ble lagt i 1967. De største utslippene i denne rørledningen skjedde på slutten av 60-tallet og tidlig på 70-tallet. Hvor lenge det har vært lekkasjer i denne rørledningen er ikke kjent.

14. oktober 1999 plugget Bellona rørledningen ved Nebbursvollen. IFE benektet på en pressekonferanse samme dag at det var deres rørledning som Bellona hadde plugget. Men etter å ha sjekket kart, og foretatt målinger måtte IFE dagen etter innrømme at det var deres rørledning som var plugget.

I januar i fjor fjernet IFE Bellona-pluggen og som en test slapp de ut fem kubikkmeter vann for å se etter eventuelle lekkasjer i røret. Indikasjon på lekkasje ble oppdaget ved kum nr. 9 som ligger inne på IFE sitt område på Kjeller.

Den 12. januar i fjor ble to tanker med flytende radioaktivt avfall sluppet ut gjennom rørledningen. Den første tanken var inneholdene radioaktivt jod. Da IFE startet med tømming av den andre tanken med radioaktivt avfall ble det oppdaget lekkasjer i to kummer. Statens Strålevern la umiddelbart ned forbud mot videre utslipp via rørledningen.

IFE hevdet 6. januar i fjor at tekniske undersøkelser av røret var gjennomført og at røret var i forsvarlig stand.

Røret ligger i boligområde
Etter at lekkasjene ble oppdaget i fjor har IFE lagt en nytt rør inne i det gamle frem til Nitelva. Samtidig ble utslippspunktet lagt utenfor Nebbursvollen og dermed var rørledningen helt ned til Nybrua overflødig. Det er denne delen av rørledningen som nå graves opp. Spørsmålet alle nå stiller seg er hvorvidt det også har vært lekkasjer i den delen av rørledningen som fortsatt ligger fra Nebbursvollen, via Sogna, under Kjeller flyplass og videre opp gjennom boligområdene nedenfor atomanlegget på Kjeller.

Beboerne i området langs rørledningen har uttrykt uro over mulige lekkasjer fra rørledningen, som delvis ligger nedgravd tett inntil hagene til beboerne.

For kort tid siden ble det også tatt prøver av slam fra våtmarksområdet Sogna. Dette var det tidligere utslippstedet for flytende radioaktivt avfall fra IFE noen år på 60-tallet. Rørledningen fra 1967 går også gjennom dette området. Det var Bellona som i 1999 krevde at det ble gjennomført grundige analyser av dette området. Prøvene er nå til analyse og resultatet av disse er foreløpig ikke kjent.

IFE er pålagt av Statens Strålevern å gjennomføre en nærmere undersøkelse resten av rørledningen fra Nebbursvollen og opp til anlegget på Kjeller.