Nyheter

Bellona ber Statsråd Tønne forby oppstart av Halden-reaktoren

Publiseringsdato: 4. april, 2001

 

Sosial og Helsedepartementet
Statsråd Tore Tønne
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo

04/04-2001

Ang. planlagte nye uhell ved Halden-reaktoren

Den 28. januar 2001 var det et alvorlig uhell med et test-element ved atomreaktoren i Halden. Uhellet skyldtes at operatørene ved reaktoren hadde slurvet med innstillingen av en ventil, noe som medførte at kjølingen til elementet sviktet og kapslingen rundt elementet med urandioksid gikk i stykker og radioaktivitet lakk ut. Dette er trolig det mest alvorlig uhellet ved Halden-reaktoren noen sinne.

Under behandlingen av Stortingsmelding nr. 22 (1999) deltok både Miljøstiftelsen Bellona og representanter fra Institutt for Energiteknikk (IFE) i en lukket høring for Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget i mars 1999. Tidligere uhell ved atomreaktoren i Halden var det sentrale temaet under denne høringen. Gang på gang ble det fremhevet av både Administrerende Direktør Kjell Bendiksen og sikkerhetssjef ved Halden-reaktoren Helge Smidt-Olsen at uhell var noe som hørte gamle dager til. De viste konkret til uhell i 1968 og 1972 som medførte utslipp av radioaktivitet til kjølevannet. Miljøstiftelsen Bellona uttrykte bekymring for at uhell av denne karakter også ville kunne skje i fremtiden, noe som ble blankt avvist av IFE.

En rekke ganger etter det alvorlige uhellet ved Halden-reaktoren 28. januar i år har representanter for Instituttet sagt at en må regne med at slike uhell også vil skje i fremtiden. Dette er meget oppsiktsvekkende uttalelser.

Halden-reaktoren ligger i tett befolket område. Ingen steder i verden ligger en sivil atomreaktor nærmere private boliger enn i Halden.

Atomreaktoren i Halden er en av verdens eldste atomreaktorer som fortsatt er i drift. Det foregår en rekke tester ved atomreaktoren som er knyttet til utvikling av internasjonalt meget omstridt MOX brensel (blanding av uran/plutonium). Bruk av MOX brensel ved sivile atomkraftverk er betegnet som en økt sikkerhetsrisiko. Det er uheldig at norske forskningsmidler brukes til å teste slikt atombrensel.
Miljøstiftelsen Bellona mener det er meget urovekkende at Institutt for Energiteknikk nå offentlig går ut å sier at de regner med uhell av samme karakter som 28. januar også i fremtiden.

På denne bakgrunn ber Miljøstiftelsen Bellona Statsråden om å ta et initiativ til at IFE ikke får tillatelse til å starte opp igjen driften av Halden-reaktoren.

Med vennlig hilsen

Nils Bøhmer
Atomfysiker

Thomas Nilsen
Fagmedarbeider