Nyheter

Anskaffelse av ny transportbeholder

Publiseringsdato: 11. mars, 2002

 

12/03-2002

Anskaffelse av ny transportbeholder

Statens Strålevern, 18. september 1998
Til Institutt for Energiteknikk

Statens Strålevern har i lengre tid vurdert den praksis som finnes ved transport av spaltbart materiale med Kjellerflaska, transporter som skal gå under særordning hver gang ettersom flaska ikke har sertifikat som annet enn en beholder av Type A. Kollikonstruksjoner for spaltbart materiale skal som kjent godkjennes av oss, eventuelt av tilsvarende myndighet i annet land for internasjonalt gyldige sertifikater. På grunn av de kompletterende sikkerhetstiltak som iverksettes, finner Strålevernet likevel sikkerheten tilfredstillende, men er av den oppfatning at transport under særordning ikke bør utføres som regulær aktivitet til erstatning for transport i henhold til de øvrige blad i ADR klasse 7.

Strålevernet finner derfor å måtte pålegge IFE å:

* Anskaffe en beholder av Type B, enten en med sertifikat B(U)F eller en B(M)F for transport av brensel med så høy aktivitet at dette kreves. Beholderen skal minst oppfylle kravene fra IAEA Safety Series No. 6 1985 Ed. (As amended 1990) eller IAEA Safety Standards ST-1 1996 Ed.

* Sørge for at sertifikat på Kjellerflaska blir oppgradert til AF dersom spaltbart materiale fortsatt skal fraktes i denne.

Gjennomføring av disse tiltakene skal skje snarest mulig, og vi ber om at IFE kommer med forslag til tidsplan.

Dette vedtak kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottak av dette brev. Eventuell klage sendes Strålevernet som videresender den til Sosial- og helsedepartementet som klageinstans.

Med hilsen

Ole Harbitz
Direktør

Erling Stranden
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Sverre Hornkjøl