Nyheter

Brev fra Strålevernet om MOX-Halden-transport

Publiseringsdato: 9. mars, 2002

 

09/03-2002

MOX-Halden-transport

1. mars 2002
Vår ref: 02/00220/523.O/SHo
saksbehandler Sverre Hornkjøl

MOX-HALDEN-TRANSPORT

Strålevernet viser til tilsendt e-post til Ole Reistad der det spørres om transportbeholderen «Kjellerflaska», transport mellom Kjeller og Halden m.v. og MOX-utredningen som utarbeides av NUPI.

I etterkant av behandlingen av Stortingsmelding 22 og spørsmål i Stortingets spørretime, ble spørsmålet om ny transportbeholder tatt opp med IFE, som utredet saken. I mellomtiden ble det bedt om å innlevere ytterligere dokumentasjon på Kjellerflaskas konstruksjon og kritikalitetsvurdering. Den konstruksjonsmessige del av dokumentasjonen ble deretter vurdert av Det norske Veritas som konkluderte med at beregningsmetoder, data og konklusjoner i dokumentasjonen forsatt holdt mål. Basert på dette, på målinger av skjermingsevne og svært konservative kritikalitetsberegninger, ble Kjellerflaska sertifisert som en beholder av Type B(M)F, sertifikat N(0001/B(M)F-96. Spørsmålet om anskaffelse av ny beholder ble deretter lagt vekk.

I og med at Kjellerflaska har fått et gyldig godkjenningssertifikat, er det ikke lengre transport under særordning, og Strålevernet har ikke lengre noen egen oversikt over antallet transporter av brensel mellom Kjeller og Halden. IFE opplyser imidlertid at det har ligget stabilt på 8 de siste par år. Antallet transporter til og fra utlandet er omtrent det samme. Disse går ikke i Kjellerflaska.

Det danske Folketinget har eksplisitt bedt om en rapport av radioaktive stoffer i Danmark hvert år. Noen slik anmodning har aldri kommet fra Storting eller Regjering her i Norge, og Strålevernet har ikke sett behovet for på eget initativ å utarbeide noen slik rapport.

Strålevernet har i forkant av utredningen gitt Miljøverndepartementet en oppsummering av fenomenet MOX, der også forholdet til Haldenprosjektet ble berørt.

Med hilsen

Gunnar Saxebøl
avdelingsleder

Ole Reistad
seksjonssjef