Nyheter

Strålevernet følger ikke norske atomtransporter

Dette er Kjellerflaska som benyttes for transport av bestrålt brensel mellom Halden-reaktoren og atomanlegget på Kjeller nord for Oslo. Transportbeholderen er over 30 år gammel.
Foto: Thomas Nilsen

Publiseringsdato: 21. mars, 2002

Skrevet av: Thomas Nilsen

Samme dag som Miljøvernminister Børge Brende krever større forsiktighet med transport av kjernekraftavfall på skip rundt Nordsjøen innrømmer Statens Strålevern at de ikke følger transportene av brukt atombrensel på norske veier.

Natt til torsdag forhandlet Børge Brende på Nordsjøkonferansen i Bergen om strengere regler for transport av atomavfall på skip i områdene rundt Nordsjøen. Børge Brende sier til NRK at det blant annet må bli strengere regler for hvor skip med atombrensel kan gå, og for frakt av atomavfall.

Miljøvernminister Børge Brende ville i utgangspunktet ha et forbud mot slik frakt, men det gikk ikke de andre landene som deltar på Nordsjøkonferansen med på.

MOX-transport
Bakgrunnen til at den norske miljøvernministeren tok opp denne saken på Nordsjøkonferansen er informasjonen om at Storbritannia kan ha ønsker om å transportere blant annet MOX-brensel fra Sellafield til sine japanske kunder via Nordøstpassasjen. En slik frakt vil derfor kunne passere gjennom Nordsjøen og nordover langs norskekysten.

Samtidig som den norske miljøvernministeren sier det er påkrevet med langt strengere forsiktighet for transport med skip og for hvilke skipsleier skip med atomavfall skal følge, innrømmer Statens Strålevern i et brev til Bellona at de ikke fysisk følger transportene av brukt atombrensel som skjer på norske veier. Det fraktes blant annet bestrålt MOX-brensel på veiene gjennom Østfold.

«Passer ikke med timeplan»
I juli 1995 var Bellona i kontakt med Strålevernet ang. bruken av Kjellerflaska. Statens Strålevern opplyste da at IFE hadde invitert Strålevernet til å sjekke at transportene mellom Halden og Kjeller skjer i henhold til forskriftene. En slik inspeksjon hadde ikke funnet sted fra Strålevernets side da «Det ikke passet med Strålevernets timeplan».

Strålevernet skriver i brevet til Bellona av 19. mars i år at de ved inspeksjon har fulgt opplasting og utklarering av slik transport. Med andre ord følger ikke Strålevernet den fysiske transporten når denne skjer mellom Halden og Kjeller, eller fra Halden og ut av Norge. I et tidligere brev til Bellona tidligere i år innrømmer også Statens Strålevern at de ikke har noen oversikt over når slike transporter foregår, ut over at de har blitt orientert av Institutt for Energiteknikk (IFE) om at det er omkring åtte transporter av bestrålt atombrensel mellom Halden og Kjeller hvert år.

Har kontroll, mangler oversikt
Etter at Bellona skrev om saken sendte Statens Strålevern ut en pressemelding hvor de sier at de har god kontroll over transportene av radioaktivt materiale. Det Strålevernet ikke skriver i sin pressemelding er at de ikke tar seg bryet med å faktisk følge de relativt få transportene av bestrålt brensel som skjer mellom Halden-reaktoren og atomanlegget på Kjeller nord for Oslo.

Når det gjelder transportene av bestrålt brensel fra Halden-reaktoren og ut av Norge følges disse av en følgebil fra Institutt for Energiteknikk. Det er altså ikke her heller noen fysisk uavhengig kontroll fra norske myndigheter.

Strålevernet viser til at transportene skjer med en godkjente transportbeholder, kalt Kjellerflaska. Dette er en over 30 år gammel transportbeholder som tidligere har vært utsatt for ulykke og i en årrekke har blitt benyttet med særskilt tillatelse før den i februar 2000 fikk regulært sertifikat godkjent av Strålevernet.

Dette på tross av at Statens Strålevern den 18. september 1998 påla IFE å anskaffe en ny transportbeholder i henhold til spesifikasjonskrav fra det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Strålevernet skriver i sitt brev til IFE at gjennomføringen av tiltakene skal skje snarest mulig og ber IFE komme tilbake med en tidsplan.

Tilbakemeldingen kommer i form av et brev fra IFE til Strålevernet 21. oktober samme år. I brevet henviser IFE til at de vil søke om å få Kjellerflaska sertifisert som godkjent transportbeholder. Videre informerer IFE om at de vil trenge ca. et år på å utarbeide en spesifikasjon hvor alle krav fra IAEA vil bli tatt hensyn til. IFEs beste estimat for en ny transportbeholder er i begynnelsen av 2001.

Vil søke fornyet sertifikat
I dag, et år etter at IFE hadde estimert at de kunne ha en ny transportbeholder i drift, har lite skjedd. Kjellerflaska er fortsatt i bruk. Det gjeldene sertifikatet for Kjellerflaska går ut 31. mars neste år og ting tyder på at IFE ønsker seg å benytte Kjellerflaska også etter at dagens sertifikat ikke er gyldig lengre. I en e-post til Bellona skriver sikkerhetssjef ved Halden-reaktoren Atle Valseth:

«… slik det ser ut nå, vil vi søke om forlenget sertifikat-gyldighet for Kjellerflasken.»

Statens Strålevern skriver i brevet til Bellona at de tar til etterretning at Bellona refererer at IFE vil søke Strålevernet om fornyelse av sertifikatet for Kjellerflaska når dette går ut. Strålevernet vil behandle en slik søknad når den foreligger, heter det i brevet.