Nyheter

Strålende hummer

Hummer fra norske farvann.
Filip Lund/Bellona

Publiseringsdato: 12. april, 2002

Skrevet av: Siri Grøttheim

Bellona har fått analysert hummer for technesium-99 (Tc-99). Saken er klar, Norge betaler for Storbritannias miljøsynder ved at radioaktivt avfall slippes ut i sjøen og transporteres til våre farvann der det akkumuleres i hummer.

Flere hummere som ble gitt til Bellona i slutten av 2001 har blitt levert til Statens strålevern for radioaktivitetsanalyse. Nå har Bellona mottatt resultatene og vi kan dokumentere at hummeren er radioaktiv. Hummeren er fra området utenfor Kvitsøy i Rogaland og det er haledelen fra disse som er analysert for Tc-99. Tilsammen var det seks hummer, en hun og fem hanner. Den høyeste aktiviteten ble målt i hunhummeren og var på hele 33 Bq/kg (våtvekt). Den høyeste aktiviteten i hanhummeren var på 13 Bq/kg. Gjennomsnittet av alle seks prøvene ligger på 11 Bq/kg.


Tidligere resultater

Tidligere resultater har vist et gjennomsnitt på 12 Bq/kg i hummer fanget i samme område i 1998 [1]. Bellona har tidligere rapporter at opptil 42 Bq/kg Tc-99 har blitt målt i hummer fanget utenfor Sunnhordaland i 1997.


Storbritannia «sender» avfallet til Norge og Arktis

Det er Storbritannias miljøsynder vi nå betaler for. Radioaktivt avfall fra reprossessering av brukt kjernebrensel slippes rett ut i Irskesjøen ved Sellafield og føres med havstrømmer til våre kystområder og videre oppover mot Arktiske farvann. Sellafield er i dag den største punktkilden til radioaktiv forurensning i våre marine områder [2]. Omfattende studier har vist at radioaktiviteten fra Sellafield transporteres nordover med den norske kyststrømmen, og at nivåene av radioaktivitet er høyere her enn utover i Norskehavet.


Tc-99 i sjøvann øker

Overvåkningsresultater viser at konsentrasjonene av Tc-99 i sjøvann fortsetter å øke. Utenfor Hillesøy i Nord-Norge har konsentrasjonen i sjøvann økt hele 4 ganger fra 1997 til 1999 [1].


Hummer akkumulerer Tc-99

Mens de totale utslippene fra Sellafield har blitt betydelig redusert siden midten av syttitallet, har utslippene av Tc-99 fra anlegget økt kraftig siden midten av nittitallet. Det har vist seg at enkelte marine arter oppkonsentrerer Tc-99, dette gjelder blant annet for hummer.


Nivåene kan være høyere

Man skal også notere seg at ulike deler av hummeren tar opp Tc-99 i ulik grad, og at det er den delen som man spiser som normalt blir analysert. Andre deler av hummeren kan ta opp Tc-99 i langt større grad [3].


Tang akkumulerer Tc-99 i større grad

Tang akkumulerer Tc-99 i større grad enn hummer. Måling på Tc-99 i tang ved Hillesøy i Nord-Norge har vist at aktiviteten har økt betydelig de seneste årene. Maksimal konsentrasjon i 1999 var på hele 335 Bq/kg (tørrvekt). Nivåene lengre sør er enda høyere, ved Utsira i Rogaland ble det samme år funnet en gjennomsnittsverdi på 401 Bq/kg (tørrvekt) [1].


Bellona mener

Det finnes ingen grunner til at vi skal ta i mot det radioaktive avfallet fra Sellafield. Bellona har tidligere dokumentert at det er teknisk mulig å lagre det radioaktive Tc-99 avfallet på land på en forsvarlig måte.[1] A.L.Rudjord et.al. 2001. Radioactivity in the marine environment 1999. Stralevernrapport 2001:9. Østerås: Statens strålevern, 2001.


[2] S. Grøttheim, 2000. Artificial radionuclides in the Northern European marine environment. Strålevernrapport 2000:1. Strålevernrapport 2000:1. Østerås: Statens strålevern, 1998.


[3] J. Brown et al., 1998. Technesium-99 contamination in the North Sea and in the Norwegian Coastal areas 1996 and 1997. Strålevernrapport 1998:3. Østerås: Statens strålevern, 1998.