Nyheter

Nix MOX, Børge!

Publiseringsdato: 16. oktober, 2002

Skrevet av: Nils Bøhmer

Forskningen i Haldenreaktoren forlenger levetiden til gamle atomkraftverk, og strider dermed mot de forutsetningene Stortinget har lagt til grunn for å støtte prosjektet. Det er en av konklusjonene i Bellonas nye rapport om Haldenreaktoren.

Ny Halden-rapport

For 25 år siden bestemte Norge seg for at man ikke skulle satse på atomkraft som energikilde. Likevel vil Regjeringen fortsette driften av Haldenreaktoren i tre nye år. Begrunnelsen er at forskningen i Haldenreaktoren er sikkerhetsforskning. De to siste årene har det imidlertid kommet ny informasjon som dokumenterer at forskningen ved Haldenreaktoren i svært liten grad er sikkerhetsrelatert.

Forskningen ved Haldenreaktoren er snarere med på å utvikle atomkraften, samt at den bidrar til å forlenge driftstiden til aldrende atomkraftverk både i Øst- og Vest-Europa. Dette er stikk i strid med de forutsetningene Stortingsflertallet ga i 2000, ved forrige politiske behandling av det kontroversielle Haldenprosjektet. Å forlenge levetiden til gamle reaktorer vil på sikt gi en økt sannsynlighet for at ting kan gå galt.

MOX til Halden
Ved Haldenreaktoren vil man nå satse enda sterkere på forskning på såkalt MOX-brensel. En brenseltype hvor man blander uran og plutonium. Blant annet betaler eierne av Sellafield-anlegget (British Nuclear Fuels Ltd) for forsøk med MOX-brensel i Haldenreaktoren. Målet er å utvikle MOX-brenselet slik at det blir konkurransedyktig i forhold til ordinært uranbrensel. I den nye rapporten viser Bellona hvordan denne forskningen vil gjøre det vanskeligere for norske myndigheter å drive en troverdig kamp mot technetiumutslippene fra Sellafield.

–> Vil beholde HAMMLAB
Miljøstiftelsen Bellona mener at deler av virksomheten ved anlegget i Halden har livets rett. Dette gjelder spesielt den simulatorbaserte forskningen i HAMMLAB (Halden Menneske Maskin Laboratorium). Bellona anbefaler at dette forskningsmiljøet forsterkes og utvikles. Spesielt gjelder dette simulering og VR-teknologi i forbindelse med dekommisjonering av utrangerte atomreaktorer.

Denne simuleringskompetansen bør i tillegg kombineres med praktisk dekommmisjonering av Haldenreaktoren. Dette kan skape et fremtidsrettet miljø i Norge. Med tanke på de nær 300 reaktorene som befinner seg i Nordvest Russland, som må dekommisjoneres i nær fremtid, er dette en kompetanse som Norge vil trenge.

Radioaktivt avfall og utslipp
I rapporten beskriver Bellona også den historiske bakgrunnen for Haldenreaktoren, hvilke radioaktive utslipp forskningen ved reaktoren har medført, hvilken infrastruktur som finnes ved reaktoren og hvilken teknisk standard anlegget har i dag.

Bellona håper denne rapporten kan være med på å gi et mer nyansert bilde i hva slags forskning som faktisk gjennomføres ved reaktoren, og at den kan gi et bedre beslutningsgrunnlag for å bestemme Haldenreaktorens videre fremtid.

Du kan enten bestille rapporten i papirutgave ved å henvende deg til info@bellona.no.