Nyheter

Atomtransporter mot regelverket

Dette er den over 30 år gamle Kjellerflaska, som benyttes til transport av atombrensel mellom Halden og Kjeller.
Foto fra boken "Strålende forskning"

Publiseringsdato: 24. mars, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Kjellerflaska bryter regelverk fra det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Likevel har Statens Strålevern i dag sertifisert flaska for transport av høyaktivt atombrensel. Bellona krever at Statstråd Dagfinn Høybråten gripe inn.

Statens Strålevern godkjenner:

Statens Strålevern har i dag sertifisert den nesten 40 år gamle Kjellerflaska for transport av høyaktivt atombrensel. Dette til tross for at flaska bryter en rekke krav fra det Internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Fire mangler
Dermed kan Statens Strålevern ha brutt internasjonale regler for slik sertifisering. Det er aldri gjennomført tester av Kjellerflaska som ble produsert av forløperen til IFE, Institutt for Atomenergi (IFA) i 1965. En rapport utarbeidet av IFA i 1969 beskriver noen enkle drop-tester og en branntest som er beregnet på flaska, men en rekke andre tester som siden er blitt pålagt av IAEA er aldri gjennomført. Til sammen er fire teser aldri gjennomført.

Flasken skal tåle at en 500 kg gjenstand faller ned på den fra minst ni meters høyde. En slik teste er aldri utført på Kjellerflaska. Det eksisterer heller ikke matematiske modeller som viser om flaska ville tålt en slik påkjenning.

Flaska er heller ikke testet i forhold til såkalte ”Normal-forhold-tester”. Blant annet skal det kunne påvises at vann ikke trenger inn i beholderen etter et uhell.

Flasken skal også senkes ned på 15 meters dyp i minst åtte timer, for å sjekke at vann ikke trenger inn. Heller ikke denne testen er utført på Kjellerflaska. Til slutt skal flaska kunne tåle å bli truffet av en spiss gjenstand.

f417a5586cabdc242928f9e992bfad1d.jpeg

Høybråten på saken
Nå krever Bellona at Statsråd Dagfinn Høybråten gripe inn i saken. Høybråten har tidligere tatt initiativ til større åpenhet om norsk atompolitikk. I ett brev til Statsråden ber Bellona ham trekke tilbake flaskas sertifikat.

Krav fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA)er nedfelt i IAEA Safe Transport of Radioactive Material TS-R-1 1996 (ST-1, Revised), kap. 7, og er også gjeldende rett i Norge. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre fysiske tester av transportbeholderen, eller beholdere av tilsvarende design, skal det gjennomføres matematiske beregninger som viser at beholderen vil tåle de kumulative påkjenningene testene vil medføre.

IFE sin søknad om sertifisering av Kjellerflaska, av 17. Januar 2003 inneholder verken dokumentasjon som viser at fysiske tester er gjennomført, eller matematiske beregninger som viser at Kjellerflaska vil tåle påkjenningene som dagens retningslinjer krever.

–> Grove regnefeil
IFE sitt beregningsgrunnlag fra 1969 er utført i henhold til IAEA regelverket fra 1967. Siden den gang har de internasjonale kravene til denne type transporter blitt strengere.

Hvilke skader disse testene samlet ville hatt på Kjellerflaska er vanskelig å si på bakgrunn av det gamle tallmaterialet. Sikkert er det imidlertid at testene er påkrevet, og at en sertifisering uten at dette er beregnet vil stride mot regelverket.

De strenge reglene er blant annet innført for å hindre at fisilt materiale skal haven i feil hender.

Statens Strålevern har tidligere gjort grove regnefeil under sertifiseringen av Kjellerflaska. Da flaska ble sertifisert for to år siden oppgraderte Strålevernet grensene for hvor mye radioaktivt materiale flasken fikk tillatelse til å transportere. Fra å være sertifisert til å transportere en maksimal mengde av fisjonsprodukter på 7 TBq i 1999, gir dagens sertifikat en tillatelse til å transportere 1,800 TBq. Innholdet av Cesium-137 isotoper som er lovlig å transportere med den gamle flaska ble oppgradert fra 100 TBq til 2,400 TBq, innholdet av Cobolt-60 isotoper ble oppgradert fra 1,1 TBq til 30 TBq.

Ifølge Statens Strålevern skyldtes dette at man tidligere hadde gjort en grov regnefeil, men at de nye grensene nå var i tråd med hva flasken skulle kunne tåle.

Antallet transporter med atombrensel kan bli sterkt økende de kommende årene. 12. desember 2001 fikk regjeringen overlevert en anbefaling fra et offentlig utvalg om at det bør opprettes et nytt sentralt lager for norsk brukt reaktorbrensel (NOU 2001: 30). Anbefalingen går ut på at det skal bygges et nytt sentralt mellomlager i fjell et sted på Østlandet innen utgangen av 2009. Skulle utvalgets anbefaling tas til følge vil et nytt mellomlager stå klart innen seks år. Alt brukt atombrensel som er lagret på Kjeller og i Halden vil så bli fraktet til dette lageret.

Det er mer enn 16 tonn brukt reaktorbrensel lagret i Norge. Hvis alt dette skal transporteres til en ny lokalitet vil behovet for en ny transportbeholder bli prekært.