Nyheter

Atomutslipp får fortsette

Utslipp av plutonium fra Sellafield får fortsette.
Foto: Erik Martiniussen

Publiseringsdato: 13. august, 2004

Skrevet av: Erik Martiniussen

Det britiske Sellafield-anlegget fikk i dag tillatelse til å fortsette utslipp av radioaktivt plutonium. Beslutningen er fattet av det britiske miljødirektoratet Environment Agency.

Irland har protestert kraftig mot utslippene av plutonium, som gjennom en årrekke har forurenset Irskesjøen med radioaktivitet. Men protestene har ikke nådd fram. I dag fikk det kontroversielle britiske atomanlegget tillatelse til å fortsette plutoniumsutslippene som før. Også utslippene av strontium-90 får fortsette som før.

Kan øke med 700 prosent
Det er det britiske miljødirektoratet, Environment Agency (EA), som har gitt tillatelse til de omstridte utslippene. Tillatelsen innebærer reduksjoner i utslippsgrensene for flere radioaktive stoffer, men altså ikke for de mest kontroversielle, plutonium og strontium-90.

De siste årene har plutoniumsutslippene fra Sellafield ligget på mer enn 100 Gigabecquerel (GBq) per år. Det er mer enn ved noe annet atomanlegg i Vest-Europa. Men isteden for å stramme inn på utslippstillatelsen har EA nå gitt eierne av anlegget tillatelse til å slippe ut hele 700 GBq plutonium per år. Det innebærer i realiteten at eieren av anlegget, British Nuclear Fuels Plc (BNFL) har fått grønt lys til å øke de farlige utslippene med 700 prosent.

Det kan også bli tilfellet. BNFLs egne beregninger viser nemlig en kraftig økning i plutoniumsutlsippene de kommende år, noe som skyldes økende aktivitet ved anlegget. Plutonium avgir radioaktiv alfastråling kan i verste tilfelle ødelegge arvestoffet hos mennesker og føre til leukemi. Plutonium-239 har en halveringstid på hele 24 000 år.

EA har også gitt BNFL tillatelse til å slippe ut 48 terrabecquerel (TBq) strontium-90 (Sr-90) hvert år. Det er mer enn dobbelt så mye som anlegget i dag slipper ut. I likhet med plutonium er også Sr-90 et svært skadelig radioaktivt stoff. Bellona mener den romslige tillatelsen som er gitt ikke vil virke begrensende på utslippet.

9a2750e2b072aacc7ab445b2e6adec81.jpeg

Produserte bomber
Utslipp av plutonium og Sr-90 har pågått på Sellafield siden tidlig på 1950-tallet. Den gang produserte Sellafield anlegget våpenplutonium til britiske atomstridshoder.

På 1960 og 1970 tallet økte utslippene dramatisk, før de igjen ble redusert kraftig i løpet av 1980-tallet. Mange mener imidlertid at utslippsreduksjonene kom alt for seint. I 1983 avdekket et britisk tv-team fra Yorkshire Television funn som viste syv ganger så mange leukemi tilfeller blant barn i landsbyen Seascale, to kilometer sør for Sellafield, enn det som ville vært normalt. Programmet førte til store medieoppslag, og en rekke studier har siden gitt liknende resultater.

240 Terrabecquerel (TBq) plutonium-239/240 forurenser i dag kysten rundt anlegget. Aktiviteten har opp igjennom årene blitt sluppet ut fra Sellafield-anlegget, og forurenser i dag en kyststripe på mer enn 30 kilometer. De siste årene er det registret økte konsentrasjoner av plutonium langs lokale strender rundt anlegget. I perioden 1999- 2001 økte konsentrasjonene av alfagivende radionuklider ved 12 av 16 prøvetakingssteder. Årsaken er remobilisering av gammelt plutonium som er sedimentert på bunnen utenfor anlegget. På enkelte strender utenfor anlegget måler man i dag et årlig gjennomsnitt av alfagivende radionuklider på 2500 Becquerel per kilo. Nye utslipp øker dermed presset på et allerede belastet miljø.
 
Løsning for Tc-99
Selv om EA nå tillater ytterligere utslipp av plutonium og strontium-90 opprettholdes kravet om å rense radioaktivt technetium-99 (Tc-99). Mens plutonium og strontium-90 i hovedsak utgjør et lokalt forurensningsproblem, representerte Tc-99 utslippene et internasjonalt problem. Årsaken skyldes at Tc-99 på en lettere måte enn plutonium lar seg transportere med havstrømmene, og dermed forurenset både danske, norske og svenske kyster, i tillegg til lokale strender.

Tc-99 hadde også en evne til å oppkonsentreres i tang og hummer, og utslippene fikk derfor stor internasjonal oppmerksomhet. En enighet om å rense Tc-99 ble oppnådd i april 2004. Da hadde Bellona i samarbeid med norske myndigheter og aksjonsgruppen ”Lofoten mot Sellafield” arbeidet i en årrekke for å få til en renseløsning.

Den nye rensemetoden renser ut mer enn 95 prosent av Tc-99 utslippene. Dagens utslippstillatelsen for bekrefter at den nye rensemetoden for Tc-99 er tatt i bruk, og at man skal fortsette å bruke den.