Nyheter

Atomutslipp skal kartlegges

På Kjeller behandles bl.a brukt atombrensel som er bestrålt i Haldenreaktoren.
Foto: Thomas Nilsen/ Bellona

Publiseringsdato: 29. oktober, 2004

Skrevet av: Erik Martiniussen

Gjennom femti år har Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller sluppet ut atomavfall til omgivelsene. I tråd med krav fra Bellona vil helseminister Ansgar Gabrielsen nå granske utslippene.

Denne uken ble Statens Strålevern pålagt å kartlege det totale omfanget av atomutslippet på Kjeller. Spesielt har det hersket tvil om hva slags utslipp IFE hadde på 1950- og tidlig 1960-tall.

Bellona-brev
I september skrev Bellona brev til Helseminister Ansgar Gabrielsen, og ba om full opprydding. Miljøstiftelsen ba da Helseministeren sette i gang en undersøkelse av hvilke radioaktive stoffer som hadde blitt sluppet ut.

Denne uken kom svaret fra Gabrielsen. Sammme dag som Bellona mottok sitt svar fra Helseministeren mottok Statens Strålevern krav fra ministeren om å granske alle forhold rundt de radioaktive utslippene. Innen 1. februar 2005 må Strålevernet avgi rapport til Gabrielsen. Videre må etaten vurdere om utslippet kan ha hatt noen helseeffekt for den mest eksponerte befolkningsgruppen, og i samarbeid med Kreftregisteret og Nasjonalt folkehelseinstitutt vurdere om det er grunnlag for en bred helseundersøkelse i området.

Bellona har tidligere påpekt at det også finnes andre virksomheter på Kjeller som kan ha hatt helseskadelige utslipp på 1950-tallet, eksempelvis Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Kjeller Flyplass. Dette har ministeren tatt hensyn til. Han ber nå Strålevernet koordinere sin undersøkelse med den informasjon Statens Forurensingstilsyn (SFT) sitter på om eventuelle kjemiske utslipp i området. Hensikten er å få fram et best mulig bilde av foruresningssituasjonen på Kjeller i det aktuelle tidsommet.

–> Beboerne krever svar
Usikkerheten om de radioaktive utslippene har det siste året skapt bølger i lokalsamfunnet på Volle utenfor Lillestrøm. En rekke kreftrammede beboerne som har vokst opp rundt det omstridte atomanlegget har denne høsten stått fram i lokalavisa Romerikes Blad. Mange av dem mener nå de radioaktive utslippene kan ha forårsaket krefttilfellene.

Helt siden tidlig på 1950-tallet har det vært drevet atomforskning på Kjeller. Den første reaktoren på anlegget, JEEP-1, ble satt i drift så tidlig som i 1951 av daværende Institutt for Atomenergi (IFA). Siden den gang har tre forskjellige reaktorer vært i drift på Kjeller, i tillegg til et anlegg for rensing av uran og plutonium. Fremdeles er en atomreaktor i drift, den såkalte Jeep-2 reaktoren. Instituttet som driver reaktoren har imidlertid skiftet navn, til Institutt for Energiteknikk (IFE).

–> Kartleggingen av hva som ble sluppet ut fra det omstridte anlegget har imidlertid ikke vært like strålende som atomforskningen. Som en del av granskningen har Statens Strålevern derfor gjennomført to tilsynsbesøk på IFE. Målet har vært å spore opp ny informasjon om utslippene i IFE sine gamle arkiv.

Avdelingsdirektør Per Strand i Statens Strålevern ga torsdag uttrykk for optimisme når det gjaldt arbeidet med å kartlegge de radioaktive utslippene.