Nyheter

Sterk støtte til Bellona-krav

Atomreaktoren i Halden ligger inne i fjellet bare få hundre meter fra Halden sentrum.
Photo: Bellona

Publiseringsdato: 10. februar, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

En ekspertgruppe vil innføre forurenser betaler-prinsippet for norsk atomavfall og etablere et eget organ for håndtering av slikt avfall. Begge tiltakene er tidligere lansert av Bellona.

Norges to atomforskningsreaktorer, som ligger i Halden og på Kjeller, har til nå generert 16,7 tonn brukt brensel.

Det regjeringsoppnevnte utvalget som siden januar 2009 har vurdert hvordan man kan behandle og lagre farlig radioaktivt materiale i Norge forsvarlig, har i dag lagt fram sin innstilling.

Der får Bellona gjennomslag for flere av miljøstiftelsens gamle krav. Atomfysiker og daglig leder Nils Bøhmer, som også har sittet i utvalget, er fornøyd med at Bellonas forslag får støtte.

– Et viktig punkt i innstillingen er at de som produserer avfallet også skal betale for behandlingen. Med det blir forurenser betaler-prinsippet, som er en viktig regel ellers i miljøpolitikken, også innført for atomindustrien. Det er et fornuftig tiltak, sier Bøhmer.

Vil endre ansvarsforholdene

Å opprette et eget forvaltningsorgan med ansvar for brukt brensel og radioaktivt avfall har lenge blitt fremhevet av Bellona. Dette er også et av forslagene fra utvalget, som nå sender sine tilrådinger til nærings- og handelsminister Trond Giske og regjeringen.

Per i dag har Institutt for energiteknikk (IFE), som driver begge de norske forsningsreaktorene, ikke hatt de riktige insentivene til å redusere avfallsmengdene de produserer, mener Bøhmer. Han tror dette vil endre seg dersom det opprettes et slikt uavhengig forvaltningsorgan, som får ansvar for å drive og finansiere atomavfallslagrene i Norge.

– Når IFE ikke lenger kan lagre avfallet sitt gratis, vil de presses til å minimere avfallsmengdene. Derfor ønsker vi forslaget om et eget forvaltningsorgan velkommen, sier Bøhmer.

Nytt lager om få år

I og med at IFE ikke har blitt gjort økonomisk ansvarlig for kostnadene i forbindelse med lagring og behandling, har instituttets økonomi sett kunstig god ut, mener Bøhmer.

– Blir utvalgets råd tatt til følge på politisk hold, vil IFE nå måtte sette av penger som kan bidra til avfallsbehandlingen. Det burde skjedd for lenge siden.

Bellona har lenge sett behovet for et nytt mellomlager for radioaktivt avfall. Utvalget der Bøhmer har representert miljøstiftelsen, går nå også inn for en slik løsning, og mener det bør kunne bygges i 2016 og 2017.

Utelukker Mayak

Når det gjelder reprosessering – å behandle atomavfallet på en måte som gjør gjenbruk mulig – vil utvalget ikke åpne for å benytte seg av anlegget i Mayak i Russland.

– Mayak er det området i verden som er mest belastet av radioaktiv forurensning. At vi i Norge skulle sende vårt avfall dit, ville etter mitt syn vært uakseptabelt og hadde gjort situasjonen der enda verre. Jeg er fornøyd med at det eneste aktuelle anlegget for reprosessering er La Hague i Frankrike, sier Bøhmer.