Nyheter

Forslag til endring av Stortingsvedtak – CO2-avgift på biodiesel

Publiseringsdato: 21. september, 1999


Stortinget
Finanskomiteen
Oslo, 30.12.1998

Forslag til endring av Stortingsvedtak
Stortinget har i vedtak av 17. juni 1998 om CO2-avgiften for budsjetterminen 1999, § 4 annet ledd foreslått følgende endring: "På vilkår som departementet kan fastsette, fritas, refunderes eller ytes tilskudd for avgift for andel av biodiesel i mineraloljen". Bestemmelsen innebærer en opprettholdelse av Finans- og tolldepartementets (FIN) praksis og synspunkter, se St. prp. nr.1 (1998-99) side 53, på at innblandet biodiesel skal bli pålagt mineraloljeavgift. Siden både ren og innblandet biodiesel gir den samme miljøgevinst per volumenhet innebærer dette at avgiften får en utilsiktet virkning som medfører en usaklig forskjellsbehandling av ren og ferdig innblandet biodiesel. Vedtaket vil i praksis komme til å blokkere den økonomisk mest fornuftige måten å utvikle biodiesel i Norge på.

Bellonas forslag
Stortinget har i vedtak av 17. juni 1998 om CO2-avgift for budsjetterminen 1999 foreslått følgende endring i § 4 annet ledd: "På vilkår som departementet kan fastsette, fritas, refunderes eller ytes tilskudd for avgift for andel av biodiesel i mineraloljen".

Bellona mener § 4 annet ledd isteden må få følgende ordlyd: "Det fritas for avgift for andel biodiesel i mineraloljen".

Stortingsvedtaket overlater til Finans- og tolldepartementet (FIN) å avgjøre om biodiesel blandet med mineralolje skal fritas for avgift. I St. prp. nr. 1 (1998-99) kap. 6.11.1. på side 53 fremkommer det av departementets tilråding at "i den utstrekning biodiesel blandes i mineralolje, vil imidlertid også biodieselen være avgiftspliktig dersom oljen fortsatt er å anse som mineralolje". Vurderingsgrunnlaget innebærer at sammenblandet biodiesel blir avgiftsbelagt på linje med mineralolje med mindre oljen endrer karakter og ikke fortsatt blir å anse som mineralolje. En slik vurdering ble lagt til grunn i departementets vedtak av 23.11.98, hvor Hydro Texaco As fikk avslag på klage over toll- og avgiftsdirektoratets vedtak om fritak for avgift for andelen (5 %) av biodiesel innblandet i mineralolje.

Med bakgrunn i at både ren og sammenblandet biodiesel gir den samme miljøgevinst pr/liter er en slik ordning etter vårt skjønn hverken logisk eller hensiktsmessig og strider dessuten med Stortingets intensjoner om fullt avgiftsfritak for introduksjon av biodrivstoff i det norske markedet. Siden ren biodiesel per dato ikke er et reellt drivstoffalternativ er innblanding av biodiesel i mineralolje ett skritt i retning av et mer miljøvennlig drivstoffalternativ. Selv om biodieselen blandes inn i mineraloljen er det like fornybart og har like lave utslipp per volumenhet som ren biodiesel. Avgiften får dermed en utilsiktet virkning som innebærer en usaklig forskjellsbehandling av ett og samme produkt.

Endres vedtaket slik Bellona foreslår innebærer det en oppfølgning av utgangspunktet om avgiftsfritak for ren biodiesel som et mer miljøvennlig drivstoffalternativ. Stortinget vil med dette også fjerne det som i praksis kan ses på som en blokade mht. den økonomisk mest fornuftige måten å utvikle biodiesel i Norge på. Dessuten vil det skape tillit, forutsigbarhet og stabilitet blant aktører som vil etablere seg i markedet.

Fremme utvikling av fornybar industri
Biodiesel er i en rekke Europeiske land, som f.eks. Tyskland, Frankrike og Sverige, gjennom egne lover unntatt fra dieselavgifter. Produktet har vist seg å være konkurransedyktig og selges i store kvanta. Produksjon av oljeplanter som f.eks. raps og rybs som er aktuelt i Norge gir et proteinrikt tørrstoff som hovedprodukt og olje som biprodukt. Med andre ord ligger det et stort potensiale i biodiesel for utviklingen av landbruket og en fornybar energi-industri.

I Norge er det bioenergimiljøet på Hadeland som har vært pådriveren for å få tatt i bruk bioenergi i Norge. Gjennom 1990 tallet har de fleste miljøpolitikere i Norge vært på Hadeland og "støttet" utviklingen av bioenergi verbalt. Det er tverrpolitisk enighet om å satse på denne form for energi.
Det er etablert et selskap som skal bygge og drive et "raffineri" for biologiske oljer.

Som en direkte følge av Finans- og tolldepartementets vedtak av 23.11.98 har Hydro Texaco AS besluttet å trekke seg ut. Flere andre investorer har trukket samme konklusjon og det er i dag åpenbart at det ikke vil lykkes i å skaffe investorer til den vedtatte emisjon på 10 millioner kroner for å bygge anlegget.

Gjennomføring av automatisk avgiftsfritak for innblandet biodiesel
Et ubetinget avgiftsfritak for biodiesel i sammenblandet tilstand er lett gjennomførbart ved at det automatisk kan skje et fratrekk i mineraloljeavgiften for andelen av biodiesel som er innblandet i mineraloljen.

Oppsummering
En endring av Stortingets vedtak (som overfor foreslått) vil innebære at både ren og sammenblandet biodiesel likestilles som et miljøvennlig drivstoffalternativ. Det vil dermed stemme med realiteten i produktets karakter siden ren og sammenblandet biodiesel gir den samme miljøgevinst per volumenhet. Av den grunn ser Bellona ikke logikken i at ren biodiesel er avgiftsfritt mot at innblandet biodiesel i mineralolje ikke er det. Et ubetinget fritak for avgift for andel av innblandet biodiesel i mineralolje vil også være et skritt i retning av å gjennomføre Stortingets intensjoner om fullt avgiftsfritak ved introduksjon av biodrivstoff i det norske markedet.

Med vennlig hilsen

Rune Haaland

Erik Sauar
dr. techn. et cand.philol

Thomas Kjølner
cand. jur .

Vedlegg: Brev fra Bellona til Finans- og Tolldepartementet, 18.12.98; "Begjæring om omgjøring av vedtak om mineraloljeavgift på biodiesel".