Nyheter

Bellona og Norske Skog samarbeider om et bedre miljø

Publiseringsdato: 19. desember, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

Samarbeidet har som mål å redusere miljøbelastningen fra dagens produksjon, utnytte tømmerstokken bedre og finne gode kommersielle miljøløsninger for bioenergiproduksjon og bioavfall.

Norske Skog og Miljøstiftelsen Bellona inngår en samarbeidsavtale om å skape en mer miljø- og klimavennlig verdikjede. Norske Skog har de siste 20 årene gjennomført betydelige investeringer for å effektivisere energiforbruket og redusere klimagassutslippene.

 

– Papir er miljøvennlig. Det er basert på en fornybar ressurs, og dessuten blir papir i stor grad gjenvunnet. Bark og annet restavfall brukes som bioenergi. Vi ønsker et samarbeid for å gjennomgå mulighetene for å skape bedre kommersielle miljøløsninger enn vi har i dag. Et konkret eksempel er å finne gode og miljøvennlige anvendelser for aske som oppstår som biprodukt ved Norske Skogs anlegg i Skogn og Halden, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

 

– Industrien må ta ansvar i miljø- og klimasammenheng. Bellonas visjon er at vi har en bærekraftig landbasert industri i Norge. Sammen kan Norske Skog og Bellona finne og implementere løsninger som er i tråd med våre visjoner og samtidig gir en levedyktig industri, sier Frederic Hauge, faglig leder i Miljøstiftelsen Bellona.

 

– Vi trenger industriarbeidsplasser, og industrien produserer varer vi er avhengige av. Samtidig fører all industrivirksomhet til energibruk og utslipp til omgivelsene våre. Målet må være å redusere disse ulempene så mye som overhodet mulig, og her vil vi i Bellona gjerne bidra til at Norske Skog blir en foregangsbedrift, sier Hauge.

 

Norske Skog inngår i Bellonas samarbeidsprogram for næringslivet. Et felleskap med mer enn 30 norske og internasjonale organisasjoner og selskaper som står sammen for å skape et innovativt og bærekraftig næringsliv.