Nyheter

Åpent brev til våre folkevalgte representanter på Stortinget: Øvre Otta kan ikke bygges ut

Publiseringsdato: 18. mai, 1999


Oslo, 18. Mai 1999

Åpent brev til våre folkevalgte representanter på Stortinget:

Øvre Otta kan ikke bygges ut

Bellona har engasjert seg i Øvre Otta saken fordi store naturverdier står på spill. Dette er 90-årenes største naturvernsak; utbyggingen har store konsekvenser, alternativene ligger klare og en utbygging vil ikke løse noe i forhold til de utfordringer vi står overfor i energisituasjonen.

Hvordan vi løser energi- og miljøutfordringen er av avgjørende betydning for Norge. Selv om vassdrag har blitt lagt i rør og mange oljefelt har blitt bygd ut tror vi, på terskelen av et nytt årtusen, at de fleste er enig i at vi i framtiden ikke kan basere oss på å skade miljøet for å få tak i og bruke energi. Norge kan omstille seg til å bli en sentral energileverandør som bidrar til å løse miljøproblemer, istedenfor å skape dem.

Allerede i 1981 var 8.700 km elvestrekninger regulert, hvorav 950 km helt eller nesten tørrlagt. Av verdens 15 høyeste fossefall befant 8 seg i Norge, hvorav kun to nå ikke er utbygd. Det samlede oppdemningsområdet utgjør i dag 2.160 km2, et areal som tilsvarer Vestfold fylke. Den store utbygningsepoken regnes nå for over. Skal det siste vi gjør før vi beveger oss inn i framtidens energiløsninger være å ødelegge Øvre Otta?

Området ved Øvre Otta er Sør-Norges nest sørste intakte "kvalifiserte villmark". I løpet av dette århundret har slike områder blitt sjeldnere og sjeldnere slik at vi i dag kun står igjen med noen få. Nå må siste rest vernes. En halv utbygging er ikke et alternativ som sikrer disse verdiene. Ved en slik utbygging vil Høgfossen – den største fossen i området – bli redusert til et minimum. Det samme vil Dønfossen.

I området hekker det flere rovfugler som står på rødlista over truede arter. Spesielt kan jaktfalk, kongeørn og tårnfalk nevnes. Villreinstammen i området teller 2000 dyr, og representerer en viktig del av norsk villrein og sikringen av deres leveområder. Det er særlig landskapstypen, med fossefallene som gjør Øvre Otta spesiell. Vassdraget ligger slikt til at det kan oppleves av alle som er interessert, også de som ikke så lett kommer seg fram i ulendt terreng. Høgfossen representerer en naturtype hvor du lett tilgjengelig virkelig kan føle naturens krefter på kroppen.

Bellona har gjennomgått de forvaltningsrettslige sidene ved Stortingets behandling av kraftutbygging i Øvre Otta. Vi tillater oss å orientere Stortinget om at:

Bellona arbeider med å finne løsninger i energipolitikken. Vi publiserer snart rapporten "Grønn kraft og varme – Miljøeffektive energiløsninger i det 21. Århundre". Her foreslår vi tiltak som kan sette fart i utbygging av nye fornybare energikilder og frigjøre store mengder energi. Norge er et lite land i verden. I "energiverdenen" er vi derimot en stormakt med 75 % av oljereservene, 45 % av gassreservene og 30 % vannkraftproduksjon i EØS-området. Fram til 2020 kan vi frigjøre en sjettedel av dagens strømforbruk, mer enn halvere CO2-utslippene, produsere 50 TWh ny fornybar energi og samtidig eksportere store mengder "ren" fossil energi som hydrogen og elektrisitet.

For å sikre norsk verdiskaping i fremtidens energimarked må Norge også satse langsiktig på utvikle produkter der vi allerede har betydelig kompetansebase. De mest lovende mulighetene ligger innenfor produksjon og lagring av hydrogen for europeisk samferdsel, produksjon av solceller basert på norsk silisium, forbrenning av avfall med energigjenvinning og produksjon av lette materialer og komponenter for samferdselssektoren.

Vi ber dere om ikke å gjøre samme feil som det ble gjort med utbyggingen i Alta, og stemme nei til utbygging av Øvre Otta.

Med vennlig hilsen

Frederic Hauge