Nyheter

Stortingsvedtak kan bli ugyldig

Publiseringsdato: 18. mai, 1999

Skrevet av: Runar Forseth

Fordeler og ulemper ved en utbygging i Øvre Otta er ikke gjort rede for slik loven krever, skriver Bellona i et notat som ble ferdigstilt i dag.

Det beslutningsgrunnlaget Stortinget har fått seg forelagt i Øvre Otta-saken er ikke tilstrekkelig til at Stortinget kan fatte et gyldig utbyggingsvedtak, slår Bellonas juridiske rådgiver Jon Gauslaa fast i et notat som ble ferdigstilt i formiddag. Notatet var gjenstand for intenst overtidsarbeid i Justisdepartementets lovavdeling i ettermiddag. I morgen skal AP og Høyres Stortingsgrupper ta stilling til saken.

Manglende samfunnsøkonomiske vurderinger
Hovedpoenget i notatet er at vassdragsreguleringsloven krever en samfunnsøkonomisk interesseavveining mellom fordeler og ulemper ved en regulering. Uten en slik avveining kan et lovmessig vedtak ikke fattes. Og i Øvre Otta-saken er denne avveiningen ikke tilstede.

Stortingsmeldingen om kraftutbygging i Øvre Otta består i hovedsak av NVEs innstilling. NVE går som saksbehandlende etat inn for utbygging, men skriver selv at "I denne vurderingen er det bare tatt hensyn til de tekniske og økonomiske sidene ved planen, dvs. at det ikke er tatt hensyn til kostnader forbundet med konsekvenser for natur, miljø, sysselsetting osv".

Men også de samfunnsøkonomiske vurderingene etaten har gjort, er mangelfulle: De 800.000 turistene som årlig passerer området, og det faktum at turisme er kommunen Skjåks viktigste næringsvei, er for eksempel ikke tatt med i vurderingen. Heller ikke andre konsekvenser av naturødeleggelsene er beregnet.

Også når det kommer til distribusjon av den nye kraften svikter det: De sannsynlige kostnadene ved nødvendig utbygging av el-nettet er ikke tatt med, til tross for at disse kostnadene sannsynligvis blir høyere enn for selve utbyggingen.

Dermed er grunnvilkårene for at et eventuelt utbyggingsvedtak vil måtte tilsidesettes som ugyldig oppfylt, slår Bellona fast. Sjansen for at en rettslig prøving av et utbyggingsvedtak vil gi samme konklusjon, anses som stor.

Redusert utbygging ulovlig
Der beslutningsgrunnlaget for den foreslåtte utbyggingen av Øvre Otta er mangelfullt, er det helt fraværende i forhold til en redusert utbyggingsløsning. En slik løsning har vært foreslått av flere, men uten at samfunnsøkonomiske konsekvenser er vurdert. Skulle Stortinget vedta dette, vil det være et klart brudd på vassdragsreguleringsloven, slår Bellona fast.