Nyheter

Stortinget sa nei til full utbygging av Øvre Otta

Publiseringsdato: 7. juni, 1999

Skrevet av: Cato Buch

Dersom Opplandskraft søker om en halv utbygging blir det ekstrarunder.

Stortinget sa i dag nei planene om full utbygging av Øvre Otta. Utbyggerne fikk ikke medhold når de krevde departementets avslag på søknaden omgjort av Stortinget.

– Vi har skaffet oss ekstrarunder om en eventuell halv utbygging og dem vinner vi også, sier Bellonas Frederic Hauge. Det er opp til kraftselskapene om de vil søke om en halv utbygging. Dersom de søker blir det ny konsesjonsbehandling, utredninger og høringsrunder. En eventuell konsesjonssøknad vil bli avgjort av Regjeringen og ikke av Stortinget.

En halv utbygging vil medføre store negative miljøkonsekvenser. Høgfossen, den høyeste fossen i området vil bli kraftig redusert, Dønfossen vil også bli redusert og Heggjabottvatnet med den karakteristiske ringøya vil bli neddemt. Det vil også bli bygget en kraftlinje på 135 kV som vil kunne få store konsekvenser for villreinen.

– Regjeringen har ikke bare rett til men plikt til å avslå en konsesjonssøknad dersom fordelene ikke oppveier ulempene, sier Bellonas juridiske rådgiver Jon Gauslaa. En tillatelse kan bare gis dersom vassdragslovens vilkår blir oppfylt. Blant annet må man demonstrere at utbyggingen er samfunnsøkonomisk lønnsom. Dette har kraftselskapene så langt ikke klart å sannsynliggjøre, snarer tvert imot. Når konsekvensene for natur og miljø blir tillagt vekt vil beslutningsgrunnlaget nødvendigvis måtte konkludere med at en utbygging ikke lar seg gjennomføre etter loven.