Nyheter

Bellona sier nei til halv utbygging

Den spesielle ringøya i Heggjabottvatnet har et viktig planteliv. Denne ringøya vil bli neddemt ved en utbygging.

Publiseringsdato: 19. mai, 2000

Skrevet av: Cato Buch

I sin høringsuttalelse til planendringssøknaden fra Opplandskraft går Bellona mot en utbygging av Øvre Otta. Bellona kan ikke se at fordelen ved utbyggingen oppveier ulempene, og mener derfor at søknaden må avvises.

Bellona sier nei til halv utbygging

Allerede i 1981 var 8.700 km elvestrekninger regulert, hvorav 950 km helt eller nesten tørrlagt. Av verdens 15 høyeste fossefall befant 8 seg i Norge, hvorav kun to nå ikke er utbygd. Det samlede oppdemningsområdet utgjør i dag 2.160 km2, et areal som tilsvarer Vestfold fylke. Den store utbygningsepoken regnes nå for over.

Området ved Øvre Otta er Sør-Norges nest sørste intakte "kvalifiserte villmark". I løpet av dette århundret har slike områder blitt sjeldnere og sjeldnere slik at vi i dag kun står igjen med noen få. Utbygging etter planendringssøknaden er ikke et alternativ som sikrer disse verdiene.

481370261ffce4bd9a3fdc151b00b286.jpeg

Ved en slik utbygging vil Høgfossen – den største fossen i området – bli redusert til et minimum. Det samme vil Dønfossen, og Heggjabottvatnet med den karakteristiske ringøya vil bli neddemt.

Myndighetene har en plikt til å vurdere fordelene opp mot ulempene. Utbyggingen av Øvre Otta vil gi ca. 500 GWh, neddemming av Heggjabottvatnet og kraftig reduksjon av Høgfossen og Dønfossen. Utbyggingen av ny kraftlinje vil kunne få konsekvenser for reinen i området. Dette må utredes bedre før en vurdering av konsekvensene av utbyggingen kan gjennomføres. Bellona mener derfor at fordelene ved utbygging ikke er større enn ulempene, og at søknaden må avvises.