Nyheter

Beiarn-utbyggingen – krav om nye utredninger

Publiseringsdato: 28. august, 2000

Skrevet av: Jon Gauslaa

Det vises til vedlagte notat 22. august 2000, som tar utgangspunkt i at advokat Geir Haugen i brev til OED 17. august 2000 hevder at en gjennomføring av Beiarn-utbyggingen, vil kunne få betydelige negative konsekvenser for reindriftsnæringen i området.

 

Olje- og Energidepartementet
Postboks 8148 Dep.
0030 Oslo

28/08-2000

Beiarn-utbyggingen – krav om nye utredninger

Det vises til vedlagte notat 22. august 2000, som tar utgangspunkt i at advokat Geir Haugen i brev til OED 17. august 2000 hevder at en gjennomføring av Beiarn-utbyggingen, vil kunne få betydelige negative konsekvenser for reindriftsnæringen i området.

 

Bellona vil herved gi sin tilslutning til reindriftsnæringens krav om at Olje- og Energidepartementet er forpliktet til å stanse Statkrafts fysiske iverksettelse av utbyggingen inntil det er foretatt en ny reindriftsutredning og våre besluttende organer på nytt har tatt stilling til utbyggingsspørsmålet. Vi vil særlig understreke at forholdene for reindriftsnæringen i området i dag er vesentlig annerledes enn da det ble gitt klarsignal til utbyggingen. Næringen vil derfor bli langt hardere rammet om utbyggingen gjennomføres i dag enn om dette hadde skjedd kort tid etter at konsesjonen forelå.

Bellona vil ellers understreke at artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter gir et sterkt rettsgrunnlag for å kreve nye utredninger av konsekvensene for reindriftsnæringen i området. Bestemmelsen er, i motsetning til f.eks. ILO-konvensjon nr. 169, inkorporert i norsk rett, noe som innebærer at den kan påberopes som et direkte rettsgrunnlag for domstolene og ikke bare som et tolkningsmoment. Videre foreligger det adskillig praksis omkring bestemmelsen. Det vises i den forbindelse til den finske saken som er omtalt i vårt vedlagte notat, samt Ken Uggeruds redegjørelse for praksis i sin utredning «Folkerett, samerett og skytefelt» (om sammenbindingen av Mauken og Blåtind skytefelt) som også følger vedlagt. Innholdet av artikkel 27 er for øvrig også klarlagt gjennom ulike juridiske utredninger, bl.a. NOU 1984:18 s. 264-285, og NOU 1997:5 s. 57-61. De sistnevnte er ikke vedlagt da det antas at de finnes i Departementets arkiv.

Vi viser for øvrig også til det som er anført i vårt vedlagte notat av 9. august 2000, der det påvises at det ikke foreligger noen rettslige hindre for at Stortinget kan kreve nye utredninger dersom dette først anses påkrevd. Dette må ikke minst gjelde i en situasjon som den foreliggende, hvor Statkrafts interesse i å gå gjennomføre utbyggingen på de opprinnelige vilkårene ikke er spesielt beskyttelsesverdig all den stund man har latt det gå vel 10 år før man har foretatt seg noe.

Bellona vil på bakgrunn av det overstående anmode Olje- og Energidepartementet om å sørge for at anleggsarbeidene ikke påbegynnes før de ovennevnte forholdene er avklart.

Vi tør videre be om en redegjørelse for Departementets synspunkter på det som er fremholdt i vårt notat 22. august 2000 bl.a. om tolkningen av og praksis omkring artikkel 27 i FN-konvensjonen, og eventuelt også på det som er fremholdt i vårt notat av 9. august 2000.

Med vennlig hilsen

Jon Gauslaa

Vedlegg:
 

  • Gauslaa, Beiarn og reindriften, notat 22. august 2000,
  • Gauslaa, Stortinget kan kreve nye utredninger i Beiarn-saken, notat 9. august 2000
  • Uggerud; Folkerett, samerett og skytefelt, utredning, mai 2000