Nyheter

Beiarn-utbyggingen og reindriften

Publiseringsdato: 25. august, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Når det nå viser seg at skadevirkningene for reindriften ikke er tilstrekkelig klarlagt, vil være rettsstridig å gjennomføre utbyggingen av Beiarn-vassdraget. Bellonas jurist Jon Gauslaa fastslår at regjeringen har en klar rettslig plikt til å gjennomføre nye konsekvensutredninger.

Før utbyggingen eventuelt kan gjennomføres må det foretas en ny utredning av skadevirkningene for reindriften, og det må også klarlegges bedre hvilke begrensninger som følger av internasjonal rett, og da særlig artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Når Olje- og energiminister Olav Akselsen i brev 15. juni 2000 til partigruppene på Stortinget fremholder at det ikke finnes noen hjemmel for å kreve nye konsekvensutredninger, er dette derfor et forfeilet utgangspunkt. Det rettslige materialet som er drøftet i Gauslaas notat viser at Regjeringen ikke bare har tilstrekkelig hjemmel til å kreve nye utredninger, men også en klar rettslig plikt til å gjøre det.