Nyheter

EU-presidentene om bærekraftig utvikling

President Pat Cox i Europaparlamentet lengst til venstre, den danske miljøvernminister Hans Christian Schmidt i midten. Til høyre direktøren i CESE, Economic and Social Committée European.
Camilla K. Haugsten/Bellona

Publiseringsdato: 20. september, 2002

Skrevet av: Camilla Haugsten

Presidenten for Europakommisjonen, presidenten for Europaparlamentet og det danske presidentskapet i EUs Ministerråd fokuserer på de store utfordringene som ligger innen energi og at satsing på fornybare energi blir viktig.

Bellona deltok da Europakommisjonen i samarbeid med den Europeiske Økonomiske og Sosiale Komité (EESC) nylig arrangerte et forum for bærekraftig utvikling i EU. Forumet var satt opp som en del av oppfølgingen etter miljøtoppmøtet som gikk av stabelen i Johannesburg den 26. august til 4. september.

Blant deltakerne var presidenten for Europakommisjonen Romano Prodi, presidenten for Europaparlamentet Pat Cox og den danske miljøvernministeren Hans Christian Schmidt som representerte det danske presidentskapet i EUs Ministerråd.

Presidenten i Europaparlamentet
President Pat Cox i Europaparlamentet oppsummerte toppmøtet i Johannesburg ved å si: «Much done – more to do». Og blant de svært komplekse problemene verdenssamfunnet står ovenfor, fremhevet Cox at energi skiller seg ut som et viktig innsatsområde der fornybar energi står helt sentralt. Han sa at EU på dette feltet vil fremme betydningen av å etablere tallfestede mål i politiske deklarasjoner.

Det danske presidentskapet i EUs Ministerråd
Hans Christian Schmidt, den danske miljøvernministeren er veldig opptatt av at EU må holde det som ble lovet i Johannesburg. Han hevdet å ha deltatt på alle presentasjonene og diskusjonene og at han vil huske det EU forpliktet seg til. Schmidt vil at EU skal ta den ledende rollen i oppfølgingsarbeidet, men også jobbe for at andre stater tar ansvar.

Schmidt deler Pat Cox’s synspunkt om viktigheten av å kvantifisere målsettinger, men er i tillegg opptatt av økt bruk av markedsbaserte mekanismer i oppfølgingen av forpliktelsene foretatt i Johannesburg. Han understreker at markedet er det eneste som kan skape den teknologiutviklingen som trengs for å oppnå mer bærekraftig produksjon og konsum.

Presidenten i Europakommisjonen
Romano Prodi, presidenten i Europakommisjonen, uttalte at bærekraftig utvikling vil være en av de viktigste prioriteringene til Europakommisjonen og at EU skal stå frem og ta en ledende rolle. Også han fokuserer på energi i sin tale og at verden må se sterke forpliktelser når det gjelder fornybar energi.

Under toppmøtet i Johannesburg tok Romano Prodi personlig kontakt med president Putin for å få Russland til å ratifisere Kyotoprotokollen. Med Russisk deltakelse vil avtalen tre i kraft. Kina, Sør-Afrika og Polen annonserte at de vil ratifisere Kyotoprotokollen. Canada var positive og skulle jobbe for det.

President Prodi fremhevet betydningen av multilaterale avtaler. Det er viktig både politisk og økonomisk og kan være med å sikre koordinering.

EUs strategi for bærekraftig utvikling
EU har utarbeidet en strategi for bærekraftig utvikling, SDS (Sustainable Development Strategy). I denne understrekes utslipp av drivhusgasser fra menneskelig aktivitet som en av de viktigste utfordringene knyttet til bærekraftig utvikling.

En hovedmålsetning tilknyttet trusselen for global oppvarming er at EU skal innfri sine Kyoto-forpliktelser, men kun som et første skritt på veien. Deretter skal EU ha som målsetning å gjennomsnittlig redusere sine utslipp av atmosfæriske drivhusgasser med 1 % i henhold til 1990 nivå hvert år fram til 2020.

I henhold til Kyotoprotokollen skal EU redusere sine utslipp av drivhusgasser med 8 % i forhold til 1990-nivå innen 2008-2012.

Blant virkemidlene som skisseres i strategien knyttet til energi og klima er å iverksette et avgiftsdirektiv på energiprodukter, etterhvert skal disse energiavgiftene fullstendig internalisere eksterne kostnader.

Andre viktige mekanismer som skisseres i strategien er å fase ut subsidier til produksjon og forbruk av fossilt brensel og gi økt støtte til forskning, utvikling og implementering av teknologi blant annet på fornybare energiressurser samt å sikre at lovgivning ikke hemmer innovasjon.

Europakommisjonens konklusjoner
Europekommisjonen skal i løpet av kort tid diskutere utkommet av Johannesburg og veien videre. Til det videre oppfølgingsarbeidet fikk Kommisjonen blant annet med seg følgende konklusjoner fra forumet for bærekraftig utvikling:

– Fjerne miljøskadelige subsidier, spesielt avvikle de utviklingshemmende subsidiene innen energisektoren

– Etablere policy på å fremskaffe ny teknologi og innovasjoner

– Næringslivet har en viktig rolle å spille i arbeidet med bærekraftig utvikling

– Etablere politiske rammevilkår som er med på å drive teknologien fremover

– En viktig aktør vil være nasjonale myndigheter. Jobbe for at nasjonale myndigheter forplikter seg i henhold til punkt 5 i Johannesburg-deklarasjonen som omtaler bærekraftig utvikling på lokalt, regionalt og globalt nivå.

– Framdrift er alltid avhengig av handling. EU bør ta ledelsen her.

Les også:
Status og utfordringer etter Johannesburg