Nyheter

Status og utfordringer etter Johannesburg

Publiseringsdato: 18. september, 2002

Skrevet av: Camilla Haugsten

Bærekraftig utvikling vil ikke finne sted uten tilsvarende utvikling i energisektoren. Satsing på fornybar energi vil bli avgjørende.

Nylig arrangerte Norsk Forsknings- og IT-Forum Brussel sitt tiende møte i Brussel. Bellona var representert med to medarbeidere og overvar bl.a. et foredrag av Kabinettsjef Rolf Annerberg fra EU-kommisjonens miljøavdeling. I sitt foredrag om bærekraftig utvikling, status og utfordringer etter Johannesburg fremhevet Annerberg energisektoren som et særlig viktig satsingsområdet.

Energi
Under miljøtoppmøtet i Johannesburg i august led energi som tema et nederlag. I handlingsplanen kommer det frem at det skal satses på fornybare energikilder, men det fremsettes ingen målsetning om når og hvor stor andel disse skal utgjøre.

I sitt foredrag om status og utfordringer etter Johannesburg påpeker kabinettsjef Rolf Annerberg nettopp viktigheten av å skape en bærekraftig utvikling innen energisektoren; han slår fast innledningsvis at bærekraftig utvikling i energisektoren er en forutsetning for bærekraftig utvikling generelt.

I tråd med Annerberg mener Bellona at en av de største utfordringene for å tilnærme seg en bærekraftig utvikling ligger i vår evne til å skaffe ren energi i fremtiden. Per i dag dekker fossil energi omkring 90 prosent av verdens energiforbruk, noe som ikke er en bærekraftig energikilde.

I dag har vi både kunnskap om og teknologi som muliggjør bruk av fornybare energikilder som alternativ til de tradisjonelle fossile energikildene. I følge Rolf Annerberg må EU gå foran som pådriver for å sørge for at policy blir omgjort til handling, og videre at EU umiddelbart bør ta initiativ til opprettelsen av et energisamarbeid.

Bellona er glad for at energi blir fremhevet og gjenkjent som viktig satsingsområde, og ser frem til at ord blir til konkret handling.

Klima
I nær tilknytning til energiproblematikken følger utfordringene vi står overfor i forhold til de menneskeskapte klimaforandringene. Handlingsplanen fra Johannesburg inneholder en oppfordring om å ratifisere Kyotoprotokollen. Både Russland, Kina og Canada erklærte i Johannesburg at de skal jobbe for å ratifisere avtalen slik at denne kan tre i kraft så fort som mulig.

I dette problemkomplekset ser Kabinettsjef Rolf Annerberg for seg en intensivert oppfordring til utenforstående stater om å ratifisere Kyotoprotokollen og videre arbeide langsiktig og målrettet mot ytterligere klimareduksjoner i tråd med målsetningene til FNs klimapanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Miljøskadelige subsidier
Et viktig poeng som kabinettsjefen understreket i sitt foredrag var betydningen av å avvikle alle miljøskadelige subsidier. Eksempelvis eksisterer det i dag flere forskjellige konsepter for kraftgenerering basert på naturgass med håndtering av klimagassene, men så lenge det er billigere å betale CO2-avgift til staten, vil ikke slike tiltak få gjennomslag. Imidlertid presenterte ikke Annerberg noen konkrete forslag om hvordan vi skal avvikle de utviklingshemmende subsidiene innen energisektoren, men fremmer viktigheten av å etablere politiske rammevilkår som er med på å drive teknologien fremover

Åpenbart er målet å benytte utelukkende fornybar energi, men i en overgangsfase vil fossil energi måtte benyttes. I denne fasen er det avgjørende å redusere klimaeffekten av fossil energi gjennom avkarbonisering. Dette kan gjøres ved å ta karbonet ut av naturgassen og deponere det som CO2.

Bellona synes Annerberg i sitt foredrag pekte på viktige aspekter i de utfordringene vi står overfor i ønsket om en bærekraftig utvikling. Bellona kommer til å følge nøye med i EUs satsing og foreskrevne programmer både når det gjelder energi og klima.