Nyheter

Vedtak om pliktige grønne sertifikater

Publiseringsdato: 25. mars, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Stortingets energi- og miljøkomite går inn for at Norge bør innføre pliktige grønne sertifikater snarest mulig. --En seier for Bellonas arbeidsmetodikk, sier Frederic Hauge.

Pliktige grønne sertifikater er et av vedtakene i Stortingets energi- og miljøkomite om innenlands bruk av naturgass, den såkalte gassmeldingen. Innstillingen er et forlik mellom regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti, og går i mot regjeringen sitt forslag om at Norge bør avvente innføringen av sertifikater til et internasjonalt regelverk for slike er fastsatt

Felles standpunkt
Bellona har lenge ment at Norge raskest mulig bør innføre et nasjonalt marked for pliktige grønne sertifikater. Sammen med Agder Energi, El & IT – forbundet, Energibedriftenes Landsforening (EBL), Enviro Energi, KS Bedrift, Norsk Bioenergiforening (NoBio), Norsk Hydro, Statkraft og Østfold Energi, sendte Bellona et dokument med felles standpunkter i forbindelse med Energi- og miljøkomiteens behandling av grønne sertifikater i Gassmeldingen. Der ble det understreket et felles syn på at etablering av et pliktig grønt sertifikatmarked er det beste virkemidlet for å nå Stortingets mål om økt utbygging av fornybar energi.

– At komiteen nå går inn for dette er en seier for Bellonas måte å jobbe sammen med aktørene i næringslivet, for et felles initiativ mot politikerne, kommenterer Frederic Hauge om vedtaket. Han legger til at bransjen bruker alt for lang tid på å skrive og behandle søknader, og innføringen av grønne sertifikater vil gi en helt ny forutsigbarhet for de som skal investere i grønn teknologi.

Vil gi stabile rammebetingelser
I vedtaket står det at komiteen vil be regjeringen om å ta initiativ til et felles norsk/svensk pliktig grønt sertifikatmarked, som lar seg samordne med et internasjonalt sertifikatmarked. Komiteen ønsker at regjeringen legger fram et konkret forslag om dette til Stortinget så snart som mulig og ikke senere enn våren 2004.

Komiteen mener at en ordning med pliktige sertifikater vil kunne stimulere forskning og utvikling på ny energiteknologi, noe som vil føre med seg store distriktspolitiske virkninger. Komiteen grunngir vedtaket med:

”Et pliktig grønt sertifikatmarked vil etter komiteens mening kunne gi stabile og forutsigbare rammebetingelser for fornybar energi, og dermed fremme lønnsomme investeringer. Etablering av et grønt sertifikatmarked vil være en markedsbasert måte å stimulere investering i ny fornybar produksjonskapasitet. Et sertifikatsystem gir aktørene mulighet for risikospredning og risikoreduksjon.”

Komitemedlemmene fra Arbeiderpartiet gikk inn for å allerede nå å fastsette 01.01.05 som innføringsdato for et pliktig grønt sertifikatmarked, men fikk ikke medhold for dette.