Nyheter

Grønne sertifikater for å fremme fornybart

Bellonas Erik Sauar har vært sentral i arbeidet med grønne sertifikater i Norge.
Foto: Hanne Bakke/Bellona

Publiseringsdato: 3. desember, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Bellonas andre energiforumseminar ble nylig arrangert med grønne sertifikater som tema. Utfordringen man nå står overfor er hvordan man handelsteknisk skal bygge opp et slikt sertifikatsystem inkludert eventuell samordning mot Sverige og EU. Man må også finne ut hvor grønn den grønne energien skal være.

Bellonas Energiforum:

Stortingets energi- og miljøkomite gikk i mars i år inn for at Norge bør innføre pliktige grønne sertifikater knyttet til strøm fra fornybare energikilder snarest mulig. Både Sverige og Nederland har tidligere innført dette. Et slikt marked vil pålegge strømbrukerne å dekke en viss del av forbruket sitt fra fornybare energikilder. Dette er et tiltak for å gjøre ren teknologi billigere og fremme utbyggingen av de minst miljøskadelige prosjektene.

Jobbet fram i fellesskap
Bellona har lenge ment at Norge raskest mulig bør innføre et nasjonalt marked for pliktige grønne sertifikater. Sammen med Agder Energi, El & IT – forbundet, Energibedriftenes Landsforening (EBL), Enviro Energi, KS Bedrift, Norsk Bioenergiforening (NoBio), Norsk Hydro, Statkraft og Østfold Energi, sendte Bellona et dokument med felles standpunkter i forbindelse med Energi- og miljøkomiteens behandling av grønne sertifikater i Gassmeldingen våren 2003. Der ble det understreket et felles syn på at etablering av et pliktig grønt sertifikatmarked er det beste virkemidlet for å nå Stortingets mål om økt utbygging av fornybar energi. At komiteen gikk inn for et pliktig grønt sertifikatmarked var en seier for Bellonas måte å jobbe sammen med aktørene i næringslivet, for et felles initiativ mot politikerne, og en del av opptakten til etableringen av Bellonas Energiforum.

Gir forutsigbarhet
Beslutningen om et pliktig grønt sertifikatmarked gjør at bransjen slipper å bruke alt for lang tid på å skrive og behandle søknader og vil gi en helt ny forutsigbarhet for de som skal investere i grønn teknologi.

I vedtaket står det at komiteen vil be regjeringen om å ta initiativ til et felles norsk/svensk pliktig grønt sertifikatmarked, som lar seg samordne med et internasjonalt sertifikatmarked. Komiteen ønsker at regjeringen legger fram et konkret forslag om dette til Stortinget så snart som mulig og ikke senere enn våren 2004. Komiteen mener at en ordning med pliktige sertifikater vil kunne stimulere forskning og utvikling på ny energiteknologi, noe som vil føre med seg store distriktspolitiske virkninger.

Sertifikater et godt virkemiddel
Erik Sauar har hele tiden vært svært sentral i Bellonas initiativ for å jobbe for innføringen av grønne sertifikater. Tema for foredraget hans var hva grønne sertifikater er, hvorfor dette er bra og hvordan kan vi bruke ordningen best mulig. Han åpnet med å si at i jakten på de gode virkemidlene kommer tilskudd og avgifter dårlig ut. Gode virkemidler er effektive, målbare, langsiktige og kostnadseffektive og utnytter det rådende økonomiske system. Grønne sertifikater vil også gi billigere kraftpriser sa Sauar. Utfordringen nå er hvordan man handelsteknisk skal bygge opp et slikt sertifikatsystem inkludert koblingen mot Sverige og EU. Man må også finne ut hvor grønn den grønne energien skal være. Sauar understreket at kravet om at grønne sertifikater også bør omfatte varme, må forbeholdes miljøvennlig fornybar energiproduksjon. Han sa videre at et fremtidig regelverk bør sette klare krav til ny produksjon. Som en oppsummering av hvor vi står i dag trakk Sauar fram følgende punkter:

 

  • Grønne sertifikater vil sikre oss den mengde ny energi som Stortinget vedtar og til lavest mulig kostnad.
  • Grønne sertifikater vil sikre oss en vesentlig høyere miljøkvalitet på ny energiproduksjon.
  • Grønne sertifikater vil gjøre det vesentlig lettere å gå videre med internasjonale CO2-avtaler etter 2010.
  • Grønne sertifikater vil dempe kraftprisene fremover.
  • Hvis Norge venter, får vi mindre innflytelse (EU).
  • Gjenstående temaer: Hva er grønt nok? Hvordan lage gode regler?

 

Turistforeningen sier klart nei til vannkraftutbygging
Jan Olav Nybo fra Den Norske Turistforening kalte sitt innlegg: ”Hva er grønn vannkraft, og hvilke kriterier finnes for denne?” DNTs syn på energi og vassdragsutbygging er at man må redusere energiforbruket. Dessuten må det til en energiomlegging – fra fossil til ny, fornybar elektrisitet og varme. For å få til dette er varmepumper, spillvarme, bioenergi og vindkraft viktige satsningsområder. DNT er svært klare på å si nei til utbygging av ny vannkraft og mener det er et viktig ansvar å ta vare på restene av vår vassdragsnatur. Når det gjelder opprustning av eksisterende vannkraftverk kan dette være OK men utvidelser er kontroversielt og vanskelig.

 

b42be3933fff4e3f83fbe4331ccf70b1.jpeg Photo: Foto: Hanne Bakke/Bellona

Nasjonale fortrinn utnyttes
I Sverige har man hatt et pliktig grønt sertifikatmarked siden mai i år og Marianne Fougner fra Norsk Hydro fortalte om erfaringene man har høstet der. Siden man har relativt begrenset markedserfaring er det for tidlig å trekke bastante konklusjoner. Siden starten i mai har man opplevd oppstartsvanskeligheter, umodent marked og noen problemstillinger omkring eksisterende produksjon. Fougner mener de viktigste perspektivene og mulighetene i et felles norsk/svensk marked er:

 

  • Et norsk/svensk marked vil gi god likviditet i forhold til nasjonale markeder
  • Nasjonale fortrinn utnyttes
  • Åpent felles kraftmarked legger forholdene til rette for et velfungerende sertifikatsmarked
  • Langt frem til et felles europeisk marked – et felles nordisk marked kan stimulere til en gradvis utvikling av et større marked i Europa

 

Må tenke langsiktig
Som en avslutning på Energiforumsmøtet oppsummerte Erik Sauar dagen med å skissere veien videre. – Man må komme til enighet om hva som skal omfattes av grønne sertifikater og ikke, sa han. Vi må finne ut hva som skal til for at en investor går inn i prosjekter med grønn varme, og tilby stabile og langsiktige vilkår. Man må kunne gi en garanti for at reglene ikke endres etter 5 år slik at utbygger er sikret at det som bygges ut plutselig ikke er omfattet av sertifikatordningen lenger. Dette er noe Bellonas energiforum skal jobbe grundig med i tiden framover.