Nyheter

Støtter elsertifikater – krever vern

Publiseringsdato: 2. februar, 2005

- Klima– og energiutfordringen krever effektiv stimulans av fornybar energiproduksjon. Sertifikatordningen må derfor være ambisiøs, teknologinøytral og forutsigbar for markedet, sier Marius Holm i Bellona. Samtidig krever Bellona opptrapping av vassdragsvernet, for å unngå at elsertifikater skaper press på gjenværende vassdragsnatur.

Bellona er glade for at vårt mangeårige arbeid for innføringen av pliktige sertifikater for fornybar energi nå har resultert i at et konkret lovutkast er utarbeidet, og snart vil foreligge til stortingsbehandling. Vårt forslag om å innføre en sertifikatordning, hadde sitt utspring i vår evaluering av norsk virkemiddelbruk i miljøpolitikken, ”Virkemidler som virker”, som konkluderte med at ensidig bruk av avgifter og tilskuddsordninger i stor grad virker omstillingshemmende, framfor omstillingsfremmende. Bellona tok da til orde for virkemidler som i større grad fremmer omstilling gjennom forutsigbare rammebetingelser.

Vannkraft bør inkluderes
For å sikre en best mulig løsning for både miljø, investorer og energibrukere, bør sertifikatordningen gjelde all ny elproduksjon basert på fornybar energi, inkludert vannkraft. Et skille mellom vindkraft og vannkraft ville være kunstig, i og med at Norge har stort potensiale for opprusting av eksisterende vannkraftverk og bygging av småkraft med akseptable naturinngrep. Samtidig er det viktig at ordningen ikke skaper et press for utbygging av verneverdig vassdragsnatur.

Verneplanarbeidet må videreføres
St.prp. nr. 75 (2003-2004) Supplering av Verneplan for vassdrag, er nå til behandling i Stortinget. I forslaget til verneplan er mange vassdrag som ble foreslått vernet av styringsgruppen ikke inkludert. NVEs begrunnelse er i flere tilfeller at vassdraget har lite utbyggingspotensiale. Rett til elsertifikater vil imidlertid medføre at vassdrag som tidligere ble ansett å ha lite potensiale, får et vesentlig større potensiale. Innføringen av elsertifikater for vannkraft, vil derfor gjøre det nødvendig å videreføre verneplanarbeidet for vassdrag også etter Stortingets behandling av St.prp. nr. 75 (2003-2004), fordi forutsetningene for utvelgelse av vassdrag endres. En slik videreføring, i form av nye suppleringsrunder, er en forutsetning for Bellona sin støtte til elsertifikater for vannkraft. Bellona ber også om at det øvrige regelverket som regulerer vassdragsutbygging revideres med den hensikt å gi sterkere beskyttelse av vassdragsnatur

Sertifikater til energigjenvinning
Norsk industri fyrer mye for kråka. Energigjenvinning av spillvarme representer en stor energikilde, som ikke har noen negative miljøkonsekvenser. OED har valgt å ta dette ut av sitt lovforslag, stikk i strid med NVEs sin anbefaling. Bellona ber OED endre dette, og sørge for at elproduksjon gis rett til sertifikater. Da sikrer man både god ressursutnyttelse og større konkurranse i sertifikatmarkedet. Både miljø, forbruker og industri vil tjene på dette, mener Bellona.