Nyheter

Vefsna blir vernet!

Den nye regjeringen vil la Vefsna fosse utemmet videre til glede for kommende generasjoner! Fotograf: Frederic Hauge

Publiseringsdato: 14. oktober, 2005

Skrevet av: Rune Frøyland

Regjeringen vil verne Vefsnavassdraget fra kraftutbygging ved å inkludere det i Verneplanen for vassdrag.

Denne setningen fra den nye flertallsregjeringen er vi mange som har ventet lenge på. En samlet norsk miljøbevegelse har stått bak kravet om å få et av våre aller siste virkelig store vassdrag varig vernet mot utbygging.


Det er spesielt god grunn til å gratulere de lokale ildsjelene i ”Vern Vefsna” med en stor og viktig seier. De har virkelig stått på for et vassdrag som har unike verneverdier også sett i et internasjonalt perspektiv. Vefsna-saken er et godt eksempel på at det nytter å kjempe selv om motkreftene er sterke både når det gjelder ressurser og politisk tyngde.


Med dette håper vi at utbyggingsinteressene innser at slaget er tapt og at det ikke yppes til omkamp og nye ørkesløse runder. Et varig vern mot store vassdragsutbygginger må imidlertid ikke bli en sovepute for oss som er glade i dette fantastiske vassdraget. Det er en kjent sak at fragmenteringen (dvs. mange små og tilsynelatende beskjedne inngrep) av norsk natur har vært og fortsatt er en vel så stor trussel mot det biologiske mangfold som enkelte storinngrep. Det er derfor god grunn til å følge opp et varig vern av både Vefsna og andre viktige vassdrag med en sikring av de største verdiene gjennom naturvernloven. Det vil si at myndighetene snarest bør vurdere å supplere vassdragsvernet med opprettelse av f.eks. landskapsvernområder og naturreservater.