Nyheter

Strengere energikrav til bygninger

Publiseringsdato: 1. juni, 2006

Skrevet av: Marius Holm

Regjeringen foreslår å skjerpe energikravene i byggeforskriften med om lag 30 prosent. Bellona er fornøyd med regjeringens forslag, men forventer konkrete bestemmelser om økt bruk av fornybar energi i bygningsmassen.

I Norge utgjør bygningsmassen ca 40 prosent av landets totale energibruk. Soria Moria-erklæringen slår fast at regjeringen har som mål å redusere bruken av elektrisitet til oppvarming, stimulere til økt bruk av nye, fornybare energikilder og gjøre lavenergiboliger til standard. På en pressekonferanse i dag presenterte statsrådene Åslaug Haga og Helen Bjørnøy de nye energikravene i Teknisk Byggeforskrift (TEK). De nye energikravene kan sees på som en del av implementeringen av EU-direktiv 2002/91/EF ”Energy performance of buildings”.

Regjeringen foreslår å skjerpe energikravene med om lag 30 prosent. Dette innebærer blant annet at maksimal tillatt netto energibruk for nye småhus blir cirka 125 kWh/m2. Til sammenligning tilsvarer dagens energikrav for småhus tillatt energibruk opptil 173 kWh/m2.

Ikke lavenergibygninger, men ett langt skritt videre
Husbanken og Enova har definert lavenergiboliger som boliger med et totalt netto energibehov på 100 kWh/m2. Regjeringen har som sådan ikke oppfylt målsettingen i Soria Moria-erklæringen om å gjøre lavenergiboliger til standard. Det er liten grunn til å tro at de fleste byggherrer vil gå lenger enn de nye kravene. Likevel mener Bellona at regjeringen viser god vilje til å utløse det store potensialet for energisparing som ligger i bygningsmassen. De nye kravene er et stort skritt i riktig retning.

Fornybare energikilder inn i bygningsmassen
EU-direktivets ”Energy performance of buildings” fortale punkt 12 oppfordrer til bruk av alternative energisystemer i nye bygninger, herunder bruk av ny fornybar energi. Bellona forventer at denne bestemmelse konkretiseres i den norske forskriften, enten i forskrifts form eller i veiledningen til forskriften. 31. mars vedtok spanske myndigheter en bestemmelse i sin bygningslovgivning om at 30 – 70 prosent av varmtvannsbehovet i bygningsmassen skal dekkes av solenergi. Bellona ønsker seg en tilsvarende bestemmelse i Norge for å fremme ny fornybar energi i bygningsmassen, for eksempel solenergi, jordvarme, varmepumper og bioenergi. En bestemmelse om at en viss prosentandel av det totale energibehovet må dekkes av ny fornybar energi vil være et enda lengre steg på veien mot å oppfylle våre klimaforpliktelser.