Nyheter

Endret regelverk kan gi mer fornybar

Publiseringsdato: 13. november, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Bellona mener Norges vassdrags- og energidirektorats forslag til nytt regelverk for utkoblbar kraft er for dårlig – og krever at hele utgangspunktet for regelverket blir laget på nytt.

Regjeringen vil endre regelverket for å legge til rette for mer fornybar energi. Men forslaget til endring som har kommet gir lite håp om store endringer. Bellona krever derfor at hele formålet til regelverket blir endret.

Bellona arrangerte i dag et energiforum med deltakere fra næringslivet, Olje og Energidepartementet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statnett, Enova og bransjeforeninger for å diskutere forslaget som er kommet på høring.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED) å se på hvordan forskriften for utkoblbart forbruk kan endres for å legge til rette for mer fornybar varme.

Må endre mer

Nylig ble forslaget til endring sendt ut på høring, men dersom dette blir vedtatt er det lite som tyder på at det vil ha store ringvirkninger for fornybar varme. Til det er endringen for snever.

– Bellona mener at hele formålsparagrafen til forskriften må endres, slik at den virkelig legger til rette for mer fornybar varme. Målet med forskriften må være å få mer fornybar energi, sier Tone Knudsen, energirådgiver i Bellona.

Billig ordning for forbrukere

Utkoblbart forbruk er en ordning som gir billigere strøm til kunder som har mulighet for å koble over fra el til såkalt brenselsfyrt reserve som en oljefyr som svært mange bruker. Igjennom dagens regelverk er nettselskaper pålagt å tilby lavere nettleiepris til alle kunder som har mulighet til å koble over på andre varmekilder enn strøm uansett om kunder benytter reserven eller ikke.

Denne ordningen tilsvarer om lag 5-6 øre i subsidiering per kilowattime. Dermed utkonkurrerer ordningen en rekke andre miljøvennlige alternativer på pris. Ordningen er gammel og ble i sin tid innført for å flytte flere forbrukere over på strømnettet, fra kun å bruke oljefyring til oppvarming.

Største barriere

Grunnen til at olje- og energidepartementet nå vil endre regelverket er på bakgrunn av en studie fra i fjor, som kartla de største barrierene mot utbygging av fornybar varme. Studien konkluderte med at ordningen for utkoblbart forbruk er en av de aller største barrierene.

I regjeringens bioenergistrategi fra i år er derfor et av de få konkrete tiltakene nettopp at forskriften skal avvikles. NVE har derfor foreslått at nettselskaper ikke lenger skal være pålagt å tilby ordningen, men at de kan gjøre det.

– Denne lille forskriften kan legge til rette for store mengder med fornybar varme. Det er det viktigste tiltaket denne regjeringen kan sette i verk, men da må de gjøre det ordentlig, sier Knudsen.

Skritt i riktig retning

Potensialet for mer fornybar varme dersom forskriften endres nok er beregnet til nesten 6 TWh, eller like mye energi som over 270 000 husstander bruker til sammen i året. Bellona mener at det er positivt at Regjeringen går inn for å endre ordningen og at endringene er et viktig skritt i riktig retning, men dette er ikke nok.

NVE må se på hvordan endringene som nå er foreslått kan skjerpes ytterligere for eksempel gjennom å endre formålet til også å inkludere klimamål eller at det må komme inn et krav til at det er fornybar energi som skal brukes som reserve til strøm.

– Dersom regjeringen er seriøs i sine målsetninger om at endringene i regelverket skal bidra til mer fornybar varme, må de gå inn for en skjerpelse av det forslaget som nå ligger på bordet, sier Knudsen.

Ute på høring

Forslaget fra NVE ble diskutert og det kom fram en rekke andre forslag. Høringsfristen for innspill er satt til 1. februar 2009.

Her finner du NVEs høringsforslag.