Nyheter

– Avgjørende for solindustriens fremtid

Leder i Bellona Frederic Hauge
Foto: Andreas Mathismoen / Bellona

Publiseringsdato: 22. mars, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

Miljøstiftelsen Bellona gleder seg over nyheten fra REC om fire ukers forlenget drift på Herøya tidligere i dag. Nå oppfordrer Frederic Hauge til ytterligere forlenget drift og videreføring av RECs fabrikker på Herøya i minimum seks måneder.

– Forlenget drift på Herøya er høyst nødvendig for å kunne sluttføre en spennende innovasjonsprosess og dermed også styrke mulighetene for en langsiktig videre drift, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

I løpet av 2011 oppnådde REC Wafer Herøya betydelige resultater innenfor teknologiutvikling, effektivitetsøkning og kostnadsreduksjoner i alle ledd av produksjonen i fabrikken på Herøya. REC Wafer Herøya har det siste året forsket og utviklet nye produksjonsmetoder for såkalte Mono Cast wafere.

– Ledende internasjonalt

Bellona har analysert resultater av dette unike forsknings- og utviklingsarbeidet, og registrerer optimistisk at det har funnet sted en enormt lovende teknologiutvikling:

– Resultatene knyttet til såkalte Mono Cast wafere viser at dagens produksjon ved anlegget både er ledende og konkurransedyktig sammenlignet med andre aktører i det globale markedet for solenergi, sier Hauge.

Bellona har de siste ukene jobbet svært aktivt med å analysere mulige klima- og miljøgevinster ved RECs virksomhet på Herøya.

– Arbeidet som er utført på Herøya har utvilsomt et meget stort internasjonalt potensial. Dette er en teknologiutvikling som kan komme hele den internasjonale solindustrien til gode. For å kunne utvikle de resultatene som er oppnådd til et kommersielt produkt, vil det være helt avgjørende med videre produksjon av denne type wafere i samme industrimiljø. Denne teknologiutviklingen vil skape grunnlag for videre lønnsom langsiktig drift av RECs fabrikker på Herøya, sier Frederic Hauge.

Taper mye på stans

Resultatene som Bellona har fått tilgang til er såpass oppsiktsvekkende at miljøstiftelsen på det sterkeste oppfordrer involverte parter om å finne løsninger for videre finansiering av drift og forskningen, for eksempel ved å benytte hele fabrikkanlegget som fullskala pilot- og testanlegg.

– Det bør samordnes virkemidler som er tilgjengelige og jobbes aktivt for å sikre den nødvendige fremdrift sammen med REC. Å miste progresjon og utvikling er et stort tap sett i forhold til den kostnad og mulig gevinst en videre satsing representerer for Norge, sier Hauge.

Bellona-lederen er bekymret for at fastlandsindustrien i Norge i dag, som er utfordret av en høy kronekurs og et høyt lønnsnivå sterkt drevet av den svært høye aktiviteten innenfor oljesektoren.

– Fremtidsrettet industri som solindustrien representerer, må sikres gunstige rammevilkår, til tross den for høye aktiviteten i petroleumssektoren. Etter svekkelsen av Eksportfinans er det et sterkt behov for å bedre finansieringsordningene for fremtidsrettet fastlandsindustri, sier Frederic Hauge.

Frykter alvorlige konsekvenser

Bellona mener det må sikres de nødvendige finansielle rammer for Innovasjon Norge og Miljøteknologifondet, og at mandatet om nødvendig klargjøres for å sikre at denne innovasjonen finner sted på RECs anlegg på Herøya.  I tillegg må det sees på muligheter som lånegarantier, gunstige finansieringsordninger og statlig engasjement i solindustrien.

– Sett i lys av finansieringsordninger og krisepakker for andre sektorer i næringslivet, er Bellona av den oppfatning om at det snarest må innledes en løsningsorientert dialog for å se hvordan driften på Herøya kan opprettholdes. Det er meget viktig at anlegget på Herøya fortsatt benyttes for å hente ut gevinster fra den forskningen og utviklingen som har funnet sted. En umiddelbar avvikling på Herøya kan få svært uheldige konsekvenser for solenergiindustrien både i Norge og internasjonalt, avslutter Frederic Hauge.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kommunikasjonssjef Magnus Borgen, mobil: 977 28 476, magnus@bellona.no