Nyheter

Bellona reagerer på LOs klimaparadoks

Publiseringsdato: 3. mai, 2013

Skrevet av: Bellona

I sitt handlingsprogram vil LO ha både et nullutslippssamfunn og økt olje- og gassutvinning. - De som jobber med næringspolitikk snakker tydeligvis ikke med de som jobber med klimapolitikk. LO står opplagt i en klimapolitisk spagat og rir to hester som går i to forskjellige retninger, sier Janne Stene, leder for Bellonas nasjonale klima- og energiarbeid.

Bellona mener det er et stort paradoks at LO skriver følgende om klima:

«Det er ikke lenger tvil om at klimaendringene er menneskeskapte, og at hovedårsaken er bruken av fossilt brennstoff. Vi må snarlig endre holdninger og handlinger og snu utviklingen i retning av et framtidig null-utslippssamfunn.»

-Det at LO skriver dette i handlingsprogrammet, men samtidig vil arbeide hardt for økt petroleumsvirksomhet og økt bruk av gass i Norge henger virkelig ikke på greip, sier Janne Stene, leder for Bellonas nasjonale klima- og energiarbeid.

LO ønsker i sitt program økt bruk av gass til både industriproduksjon og til energiproduksjon. Bellona mener at Norge ikke trenger å snu utviklingen i gal retning, men heller gjøre som LO skrive i klimakapitlet; «snu utviklingen i retning av et framtidig null-utslippssamfunn.» 

-Når jeg leser LOs program virker det som det er tydelige kommunikasjonsproblemer internt i LO. De som jobber med næringspolitikk snakker tydeligvis ikke med de som jobber med klimapolitikk. LO står opplagt i en klimapolitisk spagat og rir to hester som går i to forskjellige retninger, sier Stene.

Foruten klimaschizofrenien i norsk fagbevegelse, ønsker Stene også å peke på det totalt manglende fraværet av internasjonal klimasolidaritet:

-Mange av utviklingslandene har begynt å utvinne egne olje-, gass- og kullressurser. Sett i lys av Det Internasjonale Energibyråets (IEA) konklusjon at 2/3 av verdens fossile ressurser må bli liggende, så ville det vært interessant å høre hvorfor LO mener at Norge ikke trenger å avstå fra fossil utvinning. Dersom både energibyrået og verdens klimaforskere har rett, så ville det vært interessant å høre hvor i verden LO ser for seg at de fossile ressursene skal bli liggende, sier Stene.

Bellona er negative til:

Petroleumsvirksomhet:

 • – LO ønsker å åpne alle områder; Skagerak, Barentshavet og Lofoten, Møreblokkene og Sandnesbassenget. Svært negativt;
 • – Regelrett pjatt om føre-var-prinsippet og sameksistens med fiskeri.

Gass:

 • – Økt bruk av gass som innsatsfaktor til industriproduksjon;
 • – Håpløst gammeldags å være for økt bruk av gass til energiproduksjon. Blir utkonkurrert av fornybar energi. Gass vil gjøre at energisektoren  blir mer forurenset.

Samferdsel:

 • – Ikke noe om elbiler og fremtidige avgifter. Viktig for å erstatte fossil energi med fornybar energi.

Klimapolitikk:

 • – Nevner ikke økte nasjonale avgifter på utslipp, kun felles global avgift;
 • – De andre delene i programmet bygger ikke opp om klimakapitlet;
 • – Lite om annet enn teknologi for å kutte utslippene i industrien. Det behøves massiv satsing på fornybar varme til industrien.

Bellona er positive til:

Industri:

 • – Ønsker økt industriproduksjon og at selskapene må investere i nye anlegg.

Bygg og anlegg:

 • – Skal få stort skryt for hvordan de tenker innen bygg og anleggsbransjen;
 • – Ønsker mer helhet, innovasjon, seriøsitet og kompetanseutvikling som er særdeles viktige for å skape en bygg og boligsektor som viser vei mot nullutslippssamfunnet;
 • – Positive til støtteordninger og virkemiddelpakke for energieffektivisering i eksiterende bygg.

Samferdsel:

 • – Viktig med utbygging av intercity;
 • – Bedret kollektivtrafikk.

Klimapolitikk:

 • – Ingen tvil om det vitenskapelige grunnlaget;
 • – Ønsker at Norge går foran og viser at Norge kutter egne utslipp;
 • – Satse målrettet på teknologitesting og gjennomføring av CCS (vår understreking);
 • – Satsing på forskning innen fornybar energi: Sol, vind, bio med mer.