Nyheter

Fornybarutbygging hindres av svake politikere

Janne Stene
Janne Stene
Daniel Sannum Lauten

Publiseringsdato: 14. januar, 2014

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Bellona kan ikke annet enn å gi full støtte når Riksrevisjonen mener det trengs klarere styring av fornybarutbyggingen i Norge. Til nå har den blitt forsinket av dårlig saksbehandling og utydelige signaler. Det er uheldig for klimaet og for sårbar natur. Dette er en glimrende anledning for Tord Lien til å vise at han har et tydelig politisk prosjekt, sier Bellonas Janne Stene.

Per-Kristian Foss la i dag fram rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi».

I sitt notat om rapporten skriver Riksrevisjonen at «Styringssignalene bør bli tydeligere.» Riksrevisor Foss sier også at «Saksbehandlingen bør bli mer effektiv for å legge bedre til rette for økt produksjon av fornybar energi i Norge.»

Leder for Bellonas klima- og energiarbeid, Janne Stene, nikker anerkjennende når hun leser Riksrevisorens konklusjon.

– Dette er helt i tråd med hva Bellona foreslo i da vi la fram vår rapport «Vindkraft – en nødvendig og sentral klimaløsning» fra 2013.

–  Det må komme langt klarere signaler om hvilke faktorer som skal legges til grunn når konsesjonssøknader vurderes – for eksempel om det i gitte områder skal legges ekstra stor vekt på hensynet til gitte arter eller naturtyper. Vi må kunne kreve å få vite hvilke mål politikerne faktisk har.

– Når politikerne ikke gir slike signaler, fører det til usikkerhet og frustrasjon både blant søkere, i byråkrati og hos andre aktører. Det gir treigere og dårligere saksbehandling, sier Bellonas Janne Stene.

Kritisk til manglende målsetninger

Riksrevisjonens undersøkelse viser at «norske myndigheter ikke har avklart hvor mye ny fornybar energi det skal legges til rette for, og det framstår som uklart hvordan energimålene skal avveies mot andre sektormål. Styringsverktøyene har heller ikke fungert som planlagt.»

–  Dette slår igjen fast det skrikende behovet for en egen stortingsmelding om energi fra regjeringen. Den må ha høyeste prioritet hos olje- og energiminister Tord Lien nå, sier Stene.

–  Gjennom en slik stortingsmelding vil regjeringen kunne legge en gjennomtenkt plan for omleggingen til fornybarsamfunnet, der man kan løfte blikket og se fram mot 2050. Da må vi ha gått bort fra de fossile energikildene og over til de fornybare. Men dit kommer vi ikke uten klare veikart.

Må få prioritert de gode vindkraftprosjektene

Riksrevisjonen peker også på mulighet for bedre nasjonale retningslinjer og utnyttelse av regionale planer for vindkraft og småkraft og tidlig avslag av urealistiske søknader.

– Bellona har foreslått dette tidligere, nettopp av hensyn til å få ryddet bort de urealistiske søknadene og prioritert de gode. Slik kan vi få til en effektiv utbygging av fornybar energi, samtidig som viktige biologiske verdier blir ivaretatt. Tidlig avslag av urealistiske søknader vil også bidra til mindre «støy» knyttet til utbygging av fornybarkraft, sier Stene

Videre viser Riksrevisjonens undersøkelse at det mangler grunnleggende kunnskap om blant annet biologisk mangfold, kulturminner og reindrift.

– Bellona deler denne virkelighetsbeskrivelsen, og foreslo derfor i fjor at det skulle bevilges 500 millioner over ti år til en kartlegging av naturmangfoldet..

Per Kristian Foss sier også at «(…)Det er i dag for mye rom for diskusjoner i enkeltsaker som øker konfliktnivået og bidrar til ineffektive prosesser. Tydelige krav vil også gjøre det lettere for NVE å kvalitetssikre søknader og unngå tilleggsutredninger.»

– For Bellona er det åpenbart at uklare signaler har ført til mer konflikt og en mindre konstruktiv vindkraftdebatt i Norge, sier Stene.

Kontaktpersoner for pressen:

Janne Stene, leder for Bellonas klima- og energiarbeid: 95475122, janne@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, kommunikasjonssjef (konst.): 48103464