Nyheter

Korallrev må beskyttes mot bunntråling

Publiseringsdato: 8. juni, 1998

Skrevet av: Mai Britt Knoph

Likelydende i henhold til adresseliste

 

Oslo, 08.06.1998

Korallrev må beskyttes mot bunntråling

Som kjent har Havforskningsinstituttets pågående kartlegging av utbredelse og tilstand til korallrev i norske farvann nylig avdekket store ødeleggelser av korallrev i de undersøkte områder, og det er berettiget grunn til å frykte at omfanget av slike ødeleggelser er stort. Ødeleggelsene er etter alt å dømme påført av fiskere som tråler over korallrevene med bunntrål. Bellona har utarbeidet et arbeidsnotat som oppsummerer viktige forhold vedrørende korallrevenes betydning, de pågående ødeleggelser og de juridiske muligheter for å beskytte gjenværende korallrev mot ytterligere skader. De følgende konklusjoner, hvor vi ber om at viktige korallrevområder snarest beskyttes ved forbud mot bruk av bunntrål etter saltvannsfiskeloven eller vern etter naturvernloven, er nærmere begrunnet i dette vedlagte arbeidsnotatet.

Norske myndigheter er i medhold av Geneve-konvensjonen av 1958 og Havrettskonvensjonen av 1982 folkerettslig forpliktet til en forsvarlig forvaltning av og til å forhindre ødeleggelse av undersjøiske naturressurser, herunder også korallrev.

Korallrevområdene har lenge vært viktige fiskeplasser for garn/linefiske på blant annet uer, sei, bromse og lange, og korallrevene er trolig viktige oppvekst- og leveområder for en rekke fiskearter i tillegg til at de huser et stort mangfold av andre marine organismer. Med grunnlag i saltvannsfiskelovens § 4 bokstav b eller f kan det innføres forbud mot bruk av bunntrål i viktige korallrevområder for å beskytte gjenværende korallrev. Et slikt forbud vil være i tråd med lovens formål ved å beskytte livsgrunnlaget for fiskeressursene i området, og utelukker ikke fiske med annen redskap som ikke skader revene. Korallrevområdene vil imidlertid være enda bedre beskyttet ved fredning med grunnlag i naturvernloven.

For raskest mulig beskyttelse av gjenværende korallrev, anbefaler Bellona at korallrevområder allerede foreslått som aktuelle som marine verneområder (Rådgivende utvalg, 1995) samt Sula-revet som er verdens største kjente dypvanns korallrevkompleks umiddelbart gis midlertidig vern etter naturvernlovens § 18 nr. 4. Øvrige viktige kjente korallrevområder bør snarest beskyttes ved forbud mot bruk av bunntrål (eller annen redskap som skader revene) etter saltvannsfiskeloven. Med basis i den pågående kartlegging av korallrev i Norge må det deretter utarbeides en helhetlig verneplan for korallrev i norske farvann slik at områder med viktige korallrev gis varig fredning med grunnlag i naturvernlovens § 8. Fredningsbestemmelsene må gi rom for at aktiviteter som ikke truer revene, eksempelvis linefiske og pelagisk fiske, tillates. Til slutt vil vi påpeke at lov om undersjøiske naturforekomster av 21. juni 1963 nr. 12 § 1, som nå forvaltes av Olje og Energidepartementet, etter Bellonas mening gir juridisk grunnlag til å forhindre ødeleggelse av korallrev med bunntrål som gjøres bevisst for å bedre fiskemulighetene på kort sikt.

Bellona ber Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet om å samarbeide effektivt for å få til en raskest mulig beskyttelse av gjenværende korallrev i norske farvann. Bruk av bunntrål i korallrevområdene er etter det vi vet den desidert største trusselen mot korallrevene. En snarest mulig beskyttelse mot denne trusselen er viktigere enn hvilke lover og paragrafer som beskyttelsestiltak hjemles i, og bør anses som Fiskeridepartementets hovedansvar. På sikt vil imidlertid som nevnt varig fredning etter naturvernloven gi det beste vern.

Ødeleggelsene av korallrevene er en miljø- og ressurstragedie som ikke gavner noen. Det vil ta naturen opptil tusenvis av år å bygge revene opp igjen, dersom tapene da ikke blir varige. Bellona mener det juridisk sett er fullt mulig for Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet å handle så raskt i denne saken at Norge kan utvise resultater i løpet av året – som FN har erklært som «Havets År». Det vil definitivt ikke være være god reklame for Norge dersom det blir internasjonalt kjent at vi selv i «Havets år» ikke engang klarte å beskytte verdens største kjente dypvannskorallrev som ligger utenfor vår kyst.

Bellona vil avslutningsvis be om et møte med henholdsvis statsråd Guro Fjellanger og statsråd Peter Angelsen så snart som mulig for å bli orientert om de respektive departementenes videre arbeid med saken.

Med vennlig hilsen

Mai Britt Knoph
programleder, dr. scient

Thomas Kjølner
saksbehandler, cand. jur.

Referanse:

Rådgivende utvalg for marine verneområder. 1995. Kartlegging av marine verneområder i Norge. Tilråding fra rådgivende utvalg. – Utredning for DN 1995-3. Brattegard, T. & Holthe, T. (red.). Direktoratet for Naturforvaltning.

Vedlegg:

Bellona Arbeidsnotat Nr. 1:1998.

Kopi til:

Direktoratet for Naturforvaltning, Tungasletta 2, 7005 Trondheim

Fiskebåtrederenes Forbund, Røysegt. 15, 6003 Ålesund

Fiskeridirektoratet, Pb 185, 5002 Bergen

Norges Fiskarlag, PIR-Senteret, 7005 Trondheim

Olje- og Energidepartementet, Pb 8148 Dep., 0033 Oslo