Nyheter

Lov om undersjøiske naturforekomster gjelder også korallrev

Publiseringsdato: 5. juni, 1998

Skrevet av: Mai Britt Knoph


 

Olje- og Energidepartementet
Att: Statsråd Marit Arnstad
Postboks 8148 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 05.06.1998

Lov om undersjøiske naturforekomster gjelder også korallrev

I den senere tid har det blitt kjent at korallene i norske farvann trolig er utsatt for omfattende ødeleggelse. Havforskningsinstituttet i Bergen arbeider nå med å kartlegge utbredelsen og tilstanden til korallrevene på kontinentalsokkelen, og har allerede avdekket store ødeleggelser av korallrev i de undersøkte områder. Ødeleggelsene er etter alt å dømme påført av fiskere som tråler over korallrevene med bunntrål. En annen, om enn atskillig mindre trussel mot korallrevene, er prøveuttak fra korallene med bunnskrape i forbindelse med forskning. I Trondheimsfjorden har forskere jevnlig tatt ut prøver fra korallrev i området på denne måten i over 30 år.

Bellona mener at slike tiltak mot korallrevene faller innunder ordlyden i lov om undersjøiske naturforekomster av 21. juni 1963 nr. 12, § 1. At vitenskapelig prøvetaking av korallene dekkes av loven er utvilsomt tilfelle. Bellona mener videre at bevisst ødeleggelse av korallene med bunntrål for å bedre fiskemulighetene er en «utnyttelse» i lovens forstand, og at lovens formål taler for at også slik ødeleggelse i vinnings hensikt må regnes som «utnyttelse«, jf. Bellona Arbeidsnotat Nr. 1:1998, pkt. 5.5. Lovens § 2, 1.ledd fastslår at «retten til» korallrev «tilligger staten«. Og av paragrafens 2. ledd fremkommer at det må søkes om tillatelse til å «undersøke eller utnytte» disse.

På bakgrunn av det overforstående har loven utvilsomt ikke virket etter sitt formål. I medhold av de opplysninger Bellona har mottatt, kan vi med ganske stor grad av sikkerhet si at hverken fiskere eller forskere har søkt om tillatelse til å «undersøke eller utnytte» korallene. Bellona mener derfor at det ansvarlige departement for fremtiden må effektivisere lovens bestemmelser.

For det annet anbefaler Bellona at lov om undersjøiske naturforekomster i fremtiden forvaltes av det mest relevante fagdepartement. Siden petroleumsloven av 22. mars 1985 nr. 11 trådte ikraft, har loven blitt endret til å kun omfatte andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster slik som eksempelvis korallrev. Det er naturlig at det departement som har hovedansvaret for vern av det biologiske mangfold og beskyttelse av truede og sårbare arter og biotoper i Norge forvalter loven i fremtiden. Vi mener derfor at loven bør høre inn under Miljøverndepartementet.

Med vennlig hilsen

Mai Britt Knoph
programleder, dr. scient

Thomas Kjølner
saksbehandler, cand. jur.

Vedlegg: Bellona Arbeidsnotat Nr. 1:1998

Kopi til:

Direktoratet for Naturforvaltning, Tungasletta 2, 7005 Trondheim

Fiskebåtrederenes Forbund, Røysegt. 15, 6003 Ålesund

Fiskeridepartementet, Postboks 8118 Dep., 0032 Oslo

Fiskeridirektoratet, Pb 185, 5002 Bergen

Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep., 0033 Oslo

Norges Fiskarlag, PIR-Senteret, 7005 Trondheim