Nyheter

Anmeldelse av Dåfjord laks as.

Publiseringsdato: 11. mai, 2000

Bellona anmelder Dåfjord Laks as med grunnlag i fiskeoppdrettslovens § 20, jf. § 14a, 1. ledd for ikke å ha "forsvarlig teknisk standard" på to av sine fiskeoppdrettsanlegg, som er drevet og utstyrt slik at det har medført rømninger av oppdrettslaks, jf. forskrift om etablering og drift av oppdrettsanlegg § 3. Etter det Bellona har fått opplyst har det forekommet rømning av minst 12000 oppdrettslaks fra anlegget i Kåfjorden den 12. april 2000.

Faktiske forhold
Etter opplysninger fra Dåfjord Laks og Fiskeridirektoratet skjedde rømningen da de skulle ta opp laks til slaktning. Da fisken skulle håves inn i brønnbåten, satte håven seg fast i bunnen av mæren og rev et hull i nota slik at mellom 12 000 og 13 000 fisk rømte.

Objektiv vurdering
Anleggene skal i henhold til fiskeoppdrettsloven holde en "forsvarlig teknisk standard", jf. § 14a, 1. ledd, og konsesjonsinnehaver skal påse at oppdrettsanlegget er ".. drevet og utstyrt slik at det ikke er fare for havari eller skader som kan medføre rømming", jf. forskrift av 09.08.91 om etablering og drift av oppdrettsanlegg § 5, 1. ledd. Dette omfatter også et brudd på samme forskrifts §3 som krever at "Oppdrettsvirksomhet skal etableres og drives i henhold til de krav som går fram av tillatelsene og gjeldende regler og ellers på en slik måte at det er teknisk,biologisk og miljømessig forsvarlig."
Bellona har anmeldt Dåfjord Laks for liknende forhold tidligere. Den 4/11-98 anmeldte vi et forhold der svikt i rutinene førte til rømning av til sammen 37 000 fisk fra to av deres anlegg. Den gang lagde de et hull i nota under avlusing av fisken.
Opplysninger vi har innhentet etter samtaler med Fiskeridirektoratet slår fast at Dåfjord laks har hatt totalt seks tilfeller av rømning siden høsten 1998. Det foreligger mistanke om at en av årsakene kan være svakheter i notlinet. Denne mistanken styrkes av at de omtalte rømningene høsten 1998 og 12. april 2000 inntraff som følge av store hull i bunn av mærene.
Vi ber påtalemyndigheten foreta nærmere undersøkelser av hvorvidt det kan bekreftes at det var registrert svakheter i notlinet, i det vi mener at dette er et forhold som tilsier at anleggene ikke var i en "forsvarlig teknisk standard" på rømningstidspunktet, og at anleggene derav var drevet og utstyrt slik at det var fare for havari eller skader som kunne medføre rømning.
Ved rømningstilfellet i Kåfjorden like før påsken 2000 var også årsaken hull i nota i bunnen av mæren. Derfor vil vi be påtalemyndigheten om å undersøke hvorvidt rutinene rundt den daglige driften av anlegget kan tenkes å øke risiko for rømning.
Det bør også undersøkes hvorvidt det var andre forhold vedrørende mærenes utforming og tilstand som kan tilsi at anleggene ikke var i en "forsvarlig teknisk standard" eller andre forhold vedrørende anleggenes drift og utrustning som kan tilsi at anleggene ikke var ".. drevet og utstyrt slik at det ikke er fare for havari eller skader som kan medføre rømming" ved rømningstidspunktene.

Subjektiv vurdering
Etter fiskeoppdrettslovens § 20 er det tilstrekkelig at innehaver eller den som på annen måte kan identifiseres med virksomheten på anleggene har utvist simpel uaktsom opptreden for at straffeansvar inntreffer. Når det i begge tilfellene er registrert at uhell i driften har forårsaket skader på notlinet anser vi det som uaktsomhet fra oppdretters side. Vi vil også stille spørsmål vedrørende notlinets tekniske stand og hvorvidt disse rømmingene er et resultat av måten Dåfjord Laks driver virksomheten på.
Vi anmoder om at begge tilfellene etterforskes nærmere av politiet.

Prinsipielle synspunkter
Rømning av oppdrettslaks er et av de viktigste, trolig det aller viktigste, miljøproblemet i norsk fiskeoppdrett. Sammen med en allerede kritisk situasjon for norsk villaks (jf. blant annet det nasjonale kriseutvalget for villaks; Rieber-Mohn-utvalget) utgjør rømningen av oppdrettslaks en svært alvorlig trussel mot norske villaksbestander. Rømning av oppdrettsfisk kan blant annet medføre spredning av sykdommer av ulikt slag, oppvandring og gyting av oppdrettsfisk i elvene og forstyrrelse av villaksens gytegroper, og krysning av oppdrettsfisk og villfisk i elvene med forandring av villaksens genetiske og fenotypiske egenskaper som resultat. Vi henviser til statens fagetater som Direktoratet for Naturforvaltning for videre informasjon om hvilken trussel rømt oppdrettsfisk utgjør for naturmiljøet og norsk villaks.

Straffeutmåling
Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljølovgivningen må bli håndhevet aktivt, og at overtredelser som kan føre til uheldig innvirkning på naturmiljøet av det omfang og den alvorlighetsgrad det her er snakk om må straffes. Spesielt mener Bellona en straffereaksjon i saken vil være viktig som presedensskapende og holdningsendrende overfor liknende situasjoner i norsk fiskeoppdrett. Dåfjord laks as må derfor bøtestraffes med foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48 a. En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmen- og individual preventiv effekt overfor oppdrettsnæringen som sådan. Det faktum at Bellona har anmeldt Dåfjord Laks for liknende forhold for kun ett og et halvt år siden anser vi som en skjerpende omstendighet som sår tvil om kvaliteten på rutinene rundt den daglige driften. Vi er bekymret for at dette kan gjenta seg dersom det ikke blir reagert på forholdet.

Med vennlig hilsen

Alvhild Hedstein
Nasjonal faglig leder

Kristian E. Andersen
Fagmedarbeider

Kopi til:
Økokrim, C.J. Hambros plass 2B, Pb. 8193 Dep., 0034 Oslo
Fiskeridepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo
Fiskeridirektoratet, Postboks 185-Sentrum 5804 Bergen
Dåfjord Laks, Pb. 3505 9017 Tromsø.