Nyheter

Salg av dioksin-krabbe

Publiseringsdato: 30. mai, 2000

Skrevet av: Kristian Evjen Andersen

Fiskeridirektoratet skriver i en rapport at krabber solgt i Langesunds-området er fanget inne i forbudssonen der det er påvist forekomster av dioksiner i fisk og skalldyr.

Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT) nedla i juni 1989 forbud mot omsetning av fisk og skalldyr fanget innenfor et område i Langesund som er avgrenset av en linje som går mellom Mølen og Såstein. Dette ble gjort på bakgrunn av utførte målinger av miljøgiften dioksin og tungmetaller i fisk og krabbe.

Den 19. mai i år skriver avisa Varden at en tidligere hemmeligholdt rapport fra Fiskeridirektoratet slår fast at det har foregått fiske og salg av krabber innenfor denne forbudssonen. Det var kontroller utført av Kystoppsynets stedlige representant som avdekket at samtlige kontrollerte vøler befant seg innenfor den angitte forbudslinja. Rapporten oppgir at minst åtte av de kontrollerte fiskere omsetter den forgiftede krabben, noe som selvfølgelig er ulovlig.

Bellona synes det er skremmende at fiskere som burde kjenne til forbudet og kostholdsrestriksjonene fisker og omsetter krabbe fra forbudsområdet. Dette bør slås kraftig ned på og holdes under videre oppsyn for å forhindre at folk som bor i dette området skal bli utsatt for disse giftstoffene igjen.

Dioksiner er en gruppe stoffer som er tungt nedbrytbare og kronisk giftige. En del dioksiner er også kreftfremkallende. I Norge er de viktigste utslippskildene industri (magnesium og nikkel), klorblekerier i treforedlingsindustrien og kabelavrenning.