Nyheter

Tiltak mot fiskejuks

Publiseringsdato: 1. desember, 2000

Skrevet av: Kristian Evjen Andersen

Myndighetene signaliserer innskjerping av kontrollvirksomhet og strengere reaksjoner i forbindelse med juks i fiskerinæringen.

I en pressemelding fra Fiskeridepartementet sier fiskeriminister Otto Gregussen at departementet nå skal ta i bruk strengere virkemidler for å få satt en stopper for juksing med fangsttall i fiskerinæringen. «Jeg har i dag fått sannsynliggjort at det foregår juks og ulovligheter av et slikt omfang at det ikke kan aksepteres. Vi kan ikke ha en situasjon der noen innen næringa bryter lover og regler, og det finnes ingen unnskyldning for dette,» sier fiskeriministeren.


Tirsdag drøftet Gregussen påstandene om juks med kvoter og triksing med tall ved ilandføring av fisk med representanter for Fiskeridirektoratet, Kystvakta, Norges Fiskarlag, Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd og Fiskerinæringens Landsforening. Deltakerne på dette møtet var enige i at slik omgåelse av lover og regler var uakseptabel. De vil at både næringen selv og myndighetene iverksetter tiltak for å få stoppet disse ulovlighetene. På bakgrunn av dette forbereder fiskeriministeren å raskest mulig gjennomføre følgende tiltak:


– Økt kontrollvirksomhet. Fiskeridirektoratet skal legge en strategi for å få gjennomført økning av kontrollvirksomheten, dels ved hjelp av omprioriteringer og dels ved å få tilført friske midler.

– Fiskesalgslagene skal sammen med kontrollmyndighetene øke sin kontrollvirksomhet.

– Det skal etableres et system for landingssedler, dvs dokumentasjon fra fiskemottakene på type fangst samt mengde som er ilandført.

– Administrative reaksjoner fra fiskerimyndighetenes side overfor fiskere og fiskekjøpere som begår ulovligheter, i de mest ekstreme tilfellene vil det bety suspendering eller tilbaketrekking av ervervstillatelse/kjøperregistrering.

– Det skal etableres et tettere samarbeid mellom fiskerimyndighetene og påtalemyndigheten om etterforskning og tiltale for lovbrudd i fiskerinæringen.

– De ulike organisasjonene innen næringen skal utarbeide en såkalt «etikkplakat» og skal sørge for en bred diskusjon om holdninger og etisk bevissthet innen sine egne organisasjoner.


I tillegg til de nevnte tiltakene vil det til våren fremmes en stortingsproposisjon om endringer i råfiskloven og saltvannsfiskloven. Dette gjøres for å oppnå en mer effektiv kontroll med de faktiske mengdene av fisk som tas opp av havet.


I følge Havforskningsinstituttet kan slik juksing være en av årsakene til at forskerne bommer når de skal beregne hvor store bestandene av fisk er i forbindelse med deres arbeid med å anbefale kvotestørrelser. Det er bra at fiskeriministeren nå vil sette en stopper for fiskejukset. Det gjenstår bare å se om han lykkes med dette!