Nyheter

Anmeldelse av Pan Fish AS for brudd på fiskeoppdrettsloven.

Publiseringsdato: 6. februar, 2001

Lensmannen i Volda
Postboks 333
6101 Volda

06/02-2001

Anmeldelse av Pan Fish AS for brudd på fiskeoppdrettsloven.

Bellona anmelder Pan Fish AS for brudd på fiskeoppdrettslovens § 20, jf. § 14a, 1. ledd ved at man ikke har hatt ”forsvarlig teknisk standard” på ett av sine fiskeoppdrettsanlegg, som er drevet og utstyrt slik at det har medført rømninger av oppdrettslaks, jf. forskrift om etablering og drift av oppdrettsanlegg § 3. Etter det Bellona har fått opplyst har det forekommet rømning av 27.000 laks fra Herøylaks Fiskefarm i Voldshammaren i Volda.
 
Faktiske forhold

I følge opplysninger fra Pan Fish skjedde rømningen da de skulle ta opp laks til slaktning. Da fisken skulle håves inn i brønnbåten den 26/01-2001 ble det oppdaget en revne i nota med en diameter på 180 cm. Årsaken til hullet er oppgitt å være en søm som har revnet. Dette er selve hovedutslippet, og ifølge Pan Fish ASA rømte ca 30% av innholdet i merden på dette tidspunktet. Pan Fish antar at noe fisk rømte kvelden før, etter at merden var klargjort til at brønnbåten skulle komme. Sist kontroll av nota ble utført den 09/01-2001 av dykkere. Da ble det ikke observert skader på notlinet.

Objektiv vurdering

Anleggene skal i henhold til fiskeoppdrettsloven holde en ”forsvarlig teknisk standard”, jf. § 14a, 1. ledd, og konsesjonsinnehaver skal påse at oppdrettsanlegget er ”.. drevet og utstyrt slik at det ikke er fare for havari eller skader som kan medføre rømming”, jf. forskrift av 09.08.91 om etablering og drift av oppdrettsanlegg § 5, 1. Ledd, se også samme forskrifts §3 som krever at ”Oppdrettsvirksomhet skal etableres og drives i henhold til de krav som går fram av tillatelsene og gjeldende regler og ellers på en slik måte at det er teknisk,biologisk og miljømessig forsvarlig.”

Bellona ber påtalemyndigheten undersøke hvorvidt det var andre forhold vedrørende mærenes utforming og tilstand som kan tilsi at anleggene ikke var i en ”forsvarlig teknisk standard” eller andre forhold vedrørende anleggenes drift og utrustning som kan tilsi at anleggene ikke var ”.. drevet og utstyrt slik at det ikke er fare for havari eller skader som kan medføre rømming” ved rømningstidspunktene. Vi ønsker også at kontrollrutinene til Pan Fish gjennomgås for å avdekke eventuelle svakheter.

Subjektiv vurdering

Etter fiskeoppdrettslovens § 20 er det tilstrekkelig at innehaver eller den som på annen måte kan identifiseres med virksomheten på anleggene har utvist simpel uaktsom opptreden for at straffeansvar inntreffer.

Vi anmoder om at dette etterforskes nærmere av politiet.

Miljøfaglige synspunkter

Rømning av oppdrettslaks er en av de viktigste miljøtruslene fra norsk fiskeoppdrett. Sammen med en allerede kritisk situasjon for norsk villaks (jf. blant annet det nasjonale kriseutvalget for villaks; Rieber-Mohn-utvalget) utgjør rømningen av oppdrettslaks en svært alvorlig trussel mot norske villaksbestander. Rømning av oppdrettsfisk kan blant annet medføre spredning av sykdommer av ulikt slag, oppvandring og gyting av oppdrettsfisk i elvene og forstyrrelse av villaksens gytegroper, og krysning av oppdrettsfisk og villfisk i elvene med forandring av villaksens genetiske og fenotypiske egenskaper som resultat. Vi henviser til statens fagetater som Direktoratet for naturforvaltning for videre informasjon om hvilken trussel rømt oppdrettsfisk utgjør for naturmiljøet og norsk villaks.

Straffeutmåling

Bellona mener at miljølovgivningen må bli håndhevet aktivt, og at overtredelser som kan føre til uheldig innvirkning på naturmiljøet av det omfang og den alvorlighetsgrad det her er snakk om må straffes. Spesielt mener Bellona en straffereaksjon i saken vil være viktig som presedensskapende og holdningsendrende tiltak overfor liknende situasjoner i norsk fiskeoppdrett. Pan Fish ASA må derfor straffes med foretaksstraff i henhold til straffelovens § 48 a. En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmen- og individualpreventiv effekt overfor oppdrettsnæringen som sådan.Vi er bekymret for at dette kan gjenta seg dersom det ikke blir reagert på forholdet.

Med vennlig hilsen

____________________
Alvhild Hedstein
Nasjonal faglig leder

____________________
Kristian Evjen Andersen
Fagmedarbeider