Nyheter

Etterforskning av lakserømming for dårlig

Publiseringsdato: 15. august, 2001

Skrevet av: Marius Holm

Bellona politianmeldte Pan Fish i februar, etter at 28 000 laks rømte fra anlegget til Herøy Fiskefarm. Nå får Lensmannen i Volda saken i retur, fordi Sunnmøre politidistrikt mener etterforskningen er for dårlig.

Den 26. januar i år oppdaget Herøy Fiskefarm, som er eid av Pan Fish, at omkring 90 tonn laks hadde rømt gjennom en revne i nota på 180 cm. Bellona anmeldte forholdet til politet, og anmodet om etterforskning for brudd på fiskeoppdrettslovens krav om «forsvarlig teknisk standard». Lensmannen i Volda har nå avsluttet etterforskningen, men politiinspektør Olav Aarø i Sunnmøre Politidistrikt er ikke fornøyd, i følge Intrafish.

Kun ett avhør
Sunnmøre politidistrikt sender nå saken i retur til Lensmannen i Volda, og ber om mer utfyllende avhør. Lensmannen har foretatt kun ett avhør i saken, og blir nå bedt om å foreta flere avhør, for å avdekke om noen kan klandres for rømmingen. Påtalemyndigheten vil ha oversikt over kontrollrutiner, og eventuell svikt i disse, før en beslutning om påtale kan fattes.

Alvorlig miljøproblem
Rømming av oppdrettslaks vurderes av fagmyndighetene som et alvorlig miljøproblem. Mange villaksbestander i Norge er truet av uttryddelse, og oppdrettslaks på ville veier er en av årsakene til dette. Etter Bellonas mening viser gjentatte tilfeller av rømming fra norske oppdrettsanlegg at driftsrutiner og anlegg er for dårlige. En snarlig løsning på dette problemet må være en forutsetning for fortsatt vekst i næringen. Bellona er derfor glad for at påtalemyndigheten tar saken alvorlig og foretar en grundig etterforskning.