Nyheter

Miljøhensyn overkjøres av Fiskeridirektoratet

Publiseringsdato: 16. august, 2001

Skrevet av: Marius Holm

Fiskeridirektoratet setter vekst i oppdrettsnæringen foran miljøhensyn. I 15 av 20 tilfeller der miljømyndighetene fraråder nytt oppdrettsanlegg av hensyn til natur og miljø, gir Fiskeridirektoratet likevel tillatelse.

Statens regionale fagmyndighet i miljøsaker, Fylkesmannen, blir ikke hørt av Fiskeridirektoratet når en ny oppdrettslokalitet frarådes av hensyn til miljø. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gjennomgått saksbehandlingen av nye oppdrettsanlegg i Fiskeridirektoratet, og slår i et notat fast at miljøinteressene taper for oppdrettsinteressene i 15 av 20 tilfeller.Fiskeridirektoratet er ikke bevisst på miljøansvar

Notatet konkluderer med at et bedre miljø i Norges kyst- og vassdragsnatur hadde vært resultatet dersom Fiskeridirektoratet hadde etterfulgt flere frarådninger fra miljømyndighetene. DN er bekymret over at føre-var-prinsippet ikke er i bruk, og at miljøet sitter med bevisbyrden i oppdrettsaker. Notatet mer enn antyder at Fiskeridirektoratet kunne vært mer bevisst på det miljøansvar en slik sektormyndighet har, og at et forvaltningsregime med næringsutvikling som bærebjelke har for høye terskler for miljøhensyn.


Sykdom og lus et ikke-tema

Spredning av sykdommer og lakselus fra oppdrettsanlegg til villaks, ansees som en alvorlig trussel mot villaksbestandene. Likevel ser ikke Fiskeridirektoratet dette som en del av sitt sektoransvar for miljø, og henviser luseproblematikken til Statens Dyrehelsetilsyn.