Nyheter

Brende til Bullaren

Publiseringsdato: 2. januar, 2002

Skrevet av: Marius Holm

Miljøvernminister Børge Brende besøker i dag det parasittinfiserte oppdrettsanlegget i Bullaren. Svenske myndigheter har satt i verk tiltak som reduserer smittepresset noe, men laksen i Enningdalselva er fortsatt truet.

Siden parasitten Gyrodactylus salaris ble påvist på regnbueørret hos Svensk Regnbågslax AB i september, har saken fått stor oppmerksomhet i Norge og Sverige. Miljøvernminister Børge Brende fulgte opp gikk tidlig ut og krevde stenging av anlegget. Så langt har ikke svenske myndigheter etterkommet dette kravet, men enkelte tiltak har blitt satt i verk.


Store fangster

Etter innstendige oppfordringer fra Bellona og Arbeiderens jeger- og fiskerforening (AJFF), fikk Sveriges jordbruksminister Margareta Winberg igang garnfiske etter rømt fisk helt inntil merdene i oppdrettsanlegget. Store mengder rømt regnbueørret ble fanget. Rømt fisk er en stor smittekilde, ved at de kan smittes av fisken i anlegget, og spre smitten til andre deler av innsjøen og vassdraget. Fangstene illusterer også anleggets svakhet: Det viser seg nærmest umulig å unngå rømming. Selv i de siste ukene skal det ha vært tilfeller av mindre rømminger fra anlegget, men dette er ikke bekreftet av oppdretteren.


Ineffektive tiltak

For å redusere smittepresset har svenske myndigheter foreslått å behandle fisken i anlegget med en saltløsning, som tar livet av parasitten, for deretter å sette fisken ut i merdene igjen. Dette tiltaket har ennå ikke blitt satt i gang, og er heller ikke effektivt. I følge fagfolk fra både Direktoratet for naturforvaltning og Veterinærinstituttet, vil tiltaket redusere smittepresset noe, men langt fra eliminere det. Parasitten har ukjønnet formering, og et individ kan bli til flere hundre tusen på få uker. Dersom det settes ut behandlet fisk i anlegget, vil dette kunne medføre en oppblomstring av parasitter i løpet av kort tid.